Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Przebudowa odcinka gazociągu DN250 Stargard-Szczecin


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA wSZCZECINIE

 

WONS-OŚ.420.32.2020.EP.15

OBWIESZCZENIE

z dnia  13 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie  art.  38  i  art.  85  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

że na wniosek pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 11 sierpnia 2021 r., wydał decyzję Nr 102021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa odcinka gazociągu DN250 Stargard - Szczecin".

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacjąsprawy,wtymopiniamiorganówwspółuczestniczącychwpostępowaniu,tj.Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20). Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tutejszy  organ informuje, iż rekornendowane jest udostępnianie decyzji za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforina e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości strony i urzędu. Celem określenia terminu oraz sposobu, udostępnienie decyzji każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) musi zostać wcześniej uzgodnione z osobą prowadzący postępowanie pod nr tel. 91 43 05 240. Sprawę prowadzi Pani EwaPołczyńska.

Treść    decyzji    jest    udostępniona    na    stronie    internetowej     urzędu     http://bip.szczecin.rdos.gov.p1/w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia przez okres 14 dni, tj. od dnia 16 sierpnia 2021 r. i stanowi załącznik do niniejszegoobwieszczenia.

 


Data wygaśnięcia: 31.08.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/08/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/08/17 13:38:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/08/17 13:38:37 nowa pozycja