Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie


 

 


 

 


 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie

WONS-OŚ.420.12.2020.KK.EP.24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021 r„ poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś

podaje się do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa przepływu
wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie” w procedurze zmierzającej do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, planowana inwestycja ma na celu poprawę przepływu wód
powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie poprzez pogłębienie trasy toru wodnego na jeziorze Dąbie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz, U. 2019, poz. 1839) inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. jako porty w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568) lub śródlądowe drogi wodne, o których mowa
w tej .ustawie, pozwalające na żeglugę statków o nośności większej niż 1350 t.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w części w granicach morskich wód wewnętrznych, co zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art, 75 ust. 7 ustawy ooś oznacza, że organem właściwymi do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast organami
uzgadniającymi są Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Minister Infrastruktury (wcześniej Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), a organem opiniującym - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.
W toku prowadzonego postępowania tutejszy organ uzyskał stanowiska ww. organów.

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym
udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu na
środowisko wraz z uzupełnieniem, udostępnione są zainteresowanym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Szczecinie (w dni robocze, w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30- 15.30, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pod nr 91 4305213), Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tutejszy organ informuje, iż
rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma
e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości strony i urzędu. Celem określenia terminu oraz sposobu,
udostępnienie akt każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) musi zostać wcześniej uzgodnione
z osobą prowadzącą postępowanie pod nr tel. 91 43 05 240. Sprawę prowadzi pani Ewa Połczyńska. Wnioski i uwagi
można składać w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie, tj. od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej {na adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pr) i przed wydaniem decyzji
zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Uwagi i wnioski złożone po
upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


Data wygaśnięcia: 22.12.2021

udostępnił: , wytworzono: 2021/11/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dorota Młynarczyk, dnia: 2021/11/22 11:42:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Młynarczyk 2021/11/22 11:42:05 modyfikacja wartości
Dorota Młynarczyk 2021/11/22 11:41:38 modyfikacja wartości
Dorota Młynarczyk 2021/11/22 11:34:38 nowa pozycja