Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) Gryfino


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino                                                                                                                                                                  Gryfino, dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

 

BMP.ROŚ.6220.4.2021.JC

                                                                                                                                    

                                                                                  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości

że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi krajowej nr 37 na odcinku w. Radziszewo A6/3ł (z węzłem) - Gryfino".

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, w imieniu której występuje
pełnomocnik Pan Marek Stalmach z firmy TRAKT Sp. z o. o. Sp. k. Postępowanie w przedmiotowej sprawie
zostało wszczęte na podstawie wniosku w dniu 3 marca 2021 r.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryfinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Organem właściwym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) niniejsze postępowanie jest prowadzone z udziałem społeczeństwa.

Wniosek inwestora wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienia organu
wydającego decyzję oraz opinie organów uzgadniających znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędzu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 (pokój nr 12).

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz
składania uwag i wniosków w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, w terminie 30 dni od dnia
publicznego ogłoszenia tj. od dnia 29.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa prawo do składania uwag i wniosków przysługuje
każdemu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gryfino.pl,
wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa
Radziszewo gm. Gryfino.


Data wygaśnięcia: 15.06.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2022/05/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2022/05/16 13:06:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2022/05/16 13:06:36 nowa pozycja