Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Budowa zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy ul. Kadmowej w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR.13

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia  22   czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Garo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. W. Szymborskiej 18, złożony za pośrednictwem Dagmara Wolaka, wydał   w dniu  22  czerwca 2022 r. decyzję znak: WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy  ul. Kadmowej w Szczecinie na działce nr 6/3, obręb 4018 Dąbie.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 4A w godz. 7.30 – 15.30.

Treść przedmiotowej decyzji od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia jest dostępna na stronie BIP Szczecin w zakładce: urząd miasta/ wydziały i biuraochrona środowiska/ decyzje administracyjne/ decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach
.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Jakub Rybkiewicz, Tel. 91 424 5616,
e-mail: jrybkiew@um.szczecin.pl


 


Data wygaśnięcia: 06.07.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2022/06/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2022/06/22 10:13:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2022/06/22 10:13:56 nowa pozycja