Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Rozbudowa i przebudowa budynku serwisu i salonu samochodowego”


Znak: WOŚr-VII.6220.1.3.2019.DMł                                             

UNP: 45780/WOŚr/-XLV/19

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
P R E Z Y D E N T A   M I A S T A  S Z C Z E C I N
z dnia  08 października  2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

na wniosekDDB AUTO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Mieszka I 30, 71-008 Szczecin,organ wydał decyzję w dniu  08.10.2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.3.2019.DM
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku serwisu i salonu samochodowego”

przy ul. Mieszka I 45 w Szczecinie na działkach  123/2, 123/7, 123/42, 123/43, 123/8 obręb 2141.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się
z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecnie,
w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 7.30 do 15.00.

 


Data wygaśnięcia: 07.11.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem