Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Rozbudowa Pilotażowego, zintegrowanego, aparaturowo-technologicznego systemu do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, ul. Kujota w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.13.2022.MR.18

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaję się do publicznej wiadomości:

 

1. Prezydent Miasta Szczecin w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania ma środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa Pilotażowego, zintegrowanego, aparaturowo-technologicznego systemu do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych”,

ul. Ks. Stanisława Kujota w Szczecinie, działki nr: 65/5, 65/1, 65/4 i 38/6 z obrębu 1084, otrzymał uzupełnienia złożone przez Wnioskodawcę do raportu o odziaływaniu na środowisko.

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek CONTEC S.A. - Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

4. Planowana rozbudowa polega na montażu dwóch reaktorów do pirolizy rozdrobnionych odpadów gumowych wraz z konieczną infrastrukturą, w tym dwóch nowych zbiorników magazynowych oleju popirolitycznego o pojemności 2 x max. 122 m3. Wydajność jednego reaktora pirolitycznego wyniesie 15 Mg/dobę.  

5. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

6.Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko ze stycznia 2022 roku w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 29.07.2022 r. do 28.08.2022 r. w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 386A (tel. 091 435 11 30)
w godz. 07:30 – 15:30.

7.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia 29.07.2022 r. do dnia 28.08.2022 r. drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w godz. 07:30 – 15:30.

 

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Marika Rostkowska, Tel. 91 43 51 130,
e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 28.08.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/07/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2022/07/29 11:21:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2022/07/29 11:21:41 nowa pozycja