Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Zespół budynków usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną


WOŚr-VII.6220.1.63.2020.DD.25

67964/WOŚr/-XLV/20

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 14 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

że Prezydent Miasta Szczecin na podstawie art. 113 § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) postanowieniem z dnia 14.10.2021 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.63.2020.DD.24, sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20.07.2021 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.63.2020.DD w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w następującym zakresie:

 1. na stronie piątej decyzji wiersze 16-33 od góry, o treści:

„Inwestycja zostanie wykonana w trzech etapach:

 • Etap I – zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami
  w parterze, trzykondygnacyjnym garażem nadziemnym na kondygnacjach 1-3 wraz
  z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działkach nr 5/1 i 5/3 obr. 1086. W ramach tego etapu powstanie budynek siedmiokondygnacyjny z miejscowymi obniżeniami wysokości do V i VI kondygnacji, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 754,81 m2.
 • Etap II – zakłada budowę budynku o funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej
  z wbudowanymi usługami oraz halami garażowymi. Budynek VI kondygnacyjny,
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 5 548,78 m2 zostanie zlokalizowany w zachodniej części działki nr 5/3 obr. 1086.
 • Etap III – podzielony zostanie na dwa mniejsze etapy. Etap IIIa zakłada budowę na działce nr 7/4 obr. 1086 budynku usługowego o powierzchni zabudowy ok. 1580 m2
  z tzw. apartami na wynajem; a Etap IIIb zakłada kontynuację Etapu II na działkach nr 5/4 i 7/2 obr. 1086, tj. zabudowę mieszkaniową z usługami w parterze o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 425,19 m2. Całość Etapu III będzie kompleksem połączonych ze sobą, zdylatowanych budynków, od trzech do dziewięciu kondygnacji.”

zastępuje się zapisami o treści:

„Inwestycja zostanie wykonana w trzech etapach:

 • Etap I – zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami
  w parterze, trzykondygnacyjnym garażem nadziemnym na kondygnacjach 1-3 wraz
  z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działkach nr 5/1 i 5/3 obr. 1086. W ramach tego etapu powstanie budynek siedmiokondygnacyjny z miejscowymi obniżeniami wysokości do V i VI kondygnacji, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 754,81 m2.
 • Etap II – zakłada budowę budynku o funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej
  z wbudowanymi usługami oraz halami garażowymi. Budynek VI kondygnacyjny,
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 5 548,78 m2 zostanie zlokalizowany w zachodniej części działki nr 5/4 obr. 1086. Część działki nr 5/3 obr. 1086 pełnić będzie rolę dojazdową.
 • Etap III – podzielony zostanie na dwa mniejsze etapy. Etap IIIa zakłada budowę na działkach nr: 7/3 i 7/4 obr. 1086  budynku usługowego o powierzchni zabudowy
  ok. 1580 m2 z tzw. apartami na wynajem; a Etap IIIb zakłada kontynuację Etapu II na działkach nr 5/4 i 7/2 obr. 1086, tj. zabudowę mieszkaniową z usługami w parterze
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 425,19 m2. Całość Etapu III będzie kompleksem połączonych ze sobą, zdylatowanych budynków, od trzech do dziewięciu kondygnacji.”.
 • Na stronie pierwszej załącznika do decyzji wiersze 15-32 od góry, o treści:

„Inwestycja zostanie wykonana w trzech etapach:

 • Etap I – zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami
  w parterze, trzykondygnacyjnym garażem nadziemnym na kondygnacjach 1-3 wraz
  z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działkach nr 5/1 i 5/3 obr. 1086. W ramach tego etapu powstanie budynek siedmiokondygnacyjny z miejscowymi obniżeniami wysokości do V i VI kondygnacji, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 754,81 m2.
 • Etap II – zakłada budowę budynku o funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej
  z wbudowanymi usługami oraz halami garażowymi. Budynek VI kondygnacyjny,
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 5 548,78 m2 zostanie zlokalizowany w zachodniej części działki nr 5/3 obr. 1086.
 • Etap III – podzielony zostanie na dwa mniejsze etapy. Etap IIIa zakłada budowę na działce nr 7/4 obr. 1086 budynku usługowego o powierzchni zabudowy ok. 1580 m2
  z tzw. apartami na wynajem; a Etap IIIb zakłada kontynuację Etapu II na działkach nr 5/4 i 7/2 obr. 1086, tj. zabudowę mieszkaniową z usługami w parterze o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 425,19 m2. Całość Etapu III będzie kompleksem połączonych ze sobą, zdylatowanych budynków, od trzech do dziewięciu kondygnacji.”

zastępuje się zapisami o treści:

„Inwestycja zostanie wykonana w trzech etapach:

 • Etap I – zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami
  w parterze, trzykondygnacyjnym garażem nadziemnym na kondygnacjach 1-3 wraz
  z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działkach nr 5/1 i 5/3 obr. 1086. W ramach tego etapu powstanie budynek siedmiokondygnacyjny z miejscowymi obniżeniami wysokości do V i VI kondygnacji, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 754,81 m2.
 • Etap II – zakłada budowę budynku o funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej
  z wbudowanymi usługami oraz halami garażowymi. Budynek VI kondygnacyjny,
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 5 548,78 m2 zostanie zlokalizowany w zachodniej części działki nr 5/4 obr. 1086. Część działki nr 5/3 obr. 1086 pełnić będzie rolę dojazdową.
 • Etap III – podzielony zostanie na dwa mniejsze etapy. Etap IIIa zakłada budowę na działkach nr: 7/3 i 7/4 obr. 1086  budynku usługowego o powierzchni zabudowy
  ok. 1580 m2 z tzw. apartami na wynajem; a Etap IIIb zakłada kontynuację Etapu II na działkach nr 5/4 i 7/2 obr. 1086, tj. zabudowę mieszkaniową z usługami w parterze
  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 425,19 m2. Całość Etapu III będzie kompleksem połączonych ze sobą, zdylatowanych budynków, od trzech do dziewięciu kondygnacji.”.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 4A w godz. 7.30 – 15.30.

Treść przedmiotowej decyzji od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia jest dostępna na stronie BIP Szczecin w zakładce: urząd miasta/ wydziały i biuraochrona środowiska/ decyzje administracyjne/ decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach
.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Damian Daciuk, Tel. 91 435 1294,
e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 15.11.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/10/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/10/14 11:17:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/10/14 11:17:24 nowa pozycja