Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

"Prowadzenie przetwarzania odpadów budowlanych przy ul. Szczawiowej 71G, 70-010 w Szczecinie, na działce nr 3/47 obręb 1063 oraz na części działki nr 9/8 obręb 1059"


 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

 

podaję się do publicznej wiadomości:

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Prowadzenie przetwarzania odpadów budowlanych przy ul. Szczawiowej 71G, 70-010 w Szczecinie na działce nr 3/47 obręb 1063 oraz na części działki nr 9/8 obręb 1059 Szczecin”.

  2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 3.  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek TOWAR TOWARNICKI SPÓŁKA JAWNA, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Grzegorz Grzejszczak.

 4.  Planowane przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 81, 17 05 04 20 02 02, 17 01 07, 17 01 02, 17 09 04, 17 02 01, 17 02 03 oraz 20 03 07 za pomocą instalacji do przetwarzania (rozdrobnienie, i przesianie), które następnie będą usypywane na pryzmach i bezpośrednio wywożone z terenu przedsięwzięcia lub gromadzone w boksach magazynowych.

  5. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor RZGW PGW Wody Polskie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

  6. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z 2 czerwca 2021 roku w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 02.12.2021 r. do  01.01.2022 r. w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 5 (tel. 091 435 11 30) w godz. 07:30 – 15:30.

 7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia    02.12.2021 r. do   01.01.2022 r. drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie lub w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w godz. 07:30 – 15:30.

 

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Katarzyna Marciniak, Tel. 91 43 51 130,e-mail: k.marciniak@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 01.01.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/12/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2021/12/02 11:45:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2021/12/02 11:45:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2021/12/02 11:38:10 nowa pozycja