Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77267154

Aktualna strona: 105767

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Zakład produkcji składników odżywczych z łososia na dz. 4/5 w obrębie Nad Odrą 52 - inf. o wydanej decyzji


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.16.2019.JS.29                                          

UNP:24421/WOŚr/-XLV/19

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 23 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia  23 października 2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.16.2019.JS odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zakładu produkcji składników odżywczych z łososia,

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

 planowanego na fragmencie dz. nr 4/5 w obrębie Nad Odrą 52.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.


Data wygaśnięcia: 25.11.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin