Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852666

Aktualna strona: 80180

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 34,8 rz. Odra Zachodnia (Szczecin) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w


Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.1.39.2018.DMł.7

UNP: 77109/WGKiOŚ/-XLV/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r, poz. 2081 t.j.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

iż dnia 03.12.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarowania Wodami
w Szczecinie za pośrednictwem Krystyny Araszkiewicz Sweco Consulting Sp. z o.o.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 34,8 rz. Odra Zachodnia (Szczecin) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” na działce nr 20/4, obr. 1047.

W związku z tym Prezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska – pok. 5 (tel. 091 42-45-470) w godz. 7.30 – 15.00. Sprawę  prowadzi Dorota Młynarczyk.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Organ wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o opinię nt. konieczności przeprowadzenia w sprawie oceny oddziaływania zmiany planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Data wygaśnięcia: 05.02.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin