Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla stron postępowania

Prowadzenie punktu zbierania odpadów w Szczecinie przy ul. Bydgoskiej 2, 70-011 Szczecin, na części działki nr 5 obręb Śródmieście 63, Szczecin


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.23.2021.JR.19

UNP: 24855/WOŚr/-XLV/21

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  24    listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r, poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się strony
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie punktu zbierania odpadów w Szczecinie przy ul. Bydgoskiej 2, 70-011 Szczecin, na części działki nr 5 obręb Śródmieście 63, Szczecin”; w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

W związku z powyższym, Strony mogązapoznaćsięz dokumentacjądotyczącąprzedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, WydziałOchrony Środowiska, pok. 4A w godz. 7:30–15:30.

 

Zaleca się aby bezpośrednią wizytę poprzedzić telefonicznym lub elektronicznym kontaktem z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

 

Sprawęprowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Jakub Rybkiewicz, 
tel. 091 42 45 616, e-mail: jrybkiew@um.szczecin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od      24-11-2021 r..


Data wygaśnięcia: 08.12.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2021/11/24, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2021/11/24 10:37:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2021/11/24 10:37:52 nowa pozycja