Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248163

Aktualna strona: 78246

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

Centrum Logistyczne w Transcargo sp. z o.o. przy ul. Szosa Stargardzka 20/22 - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej


WGKiOŚ-II.6220.1.30.2018.JS.18                                                         

UNP: 57012/WGKiOŚ/-XLV/18

 
      O B W I E S Z C Z E N I E
    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 49, art. 10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 j.t. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,  i ż

 

Prezydent Miasta Szczecin, w trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  j.t. ze zm.), wydał decyzję z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.30.2018.JS
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Centrum Logistycznego obejmującego budowę nowych obiektów przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów wraz z niezbędna infrastrukturą
oraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów w TRANSCARGO Sp. z o.o. w Szczecinie,
ul. Szosa Stargardzka 20/22”.

 

W związku z tym informuje się wszystkie strony w sprawie:

  • Przedmiotowa decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 5), codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.
  • Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin,  wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 11.01.2019 r.


Data wygaśnięcia: 25.01.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin