Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352041

Aktualna strona: 73589

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

CCIC Intermodal Depo Dunikowo - inf. dla stron o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS


Nasz znak: WGKIOŚ-II.6220.1.53.2017.JS.12

UNP: 63756/WGKiOŚ/-XLV/17

 
   O B W I E S Z C Z E N I E
           
            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia  10 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e:

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

 

„CCIC Intermodal Depo Dunikowo”.

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin, pismem z dnia 10.11.2017 rwystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 5 w godz. 9.00 do 14.00 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia –  10.11.2017 r.


Data wygaśnięcia: 24.11.2017

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin