Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Garaże podziemne oraz zespół parkingów naziemnych oraz towarzysząca im infrastruktura dla obsługi budynków wielorodzinnych przy ul. Swojskiej, obręb 4157, działka nr 36


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.27.2022.JR.14

 

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia   5   sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                             3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż organ w ramach postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Garaże podziemne oraz zespół parkingów naziemnych oraz towarzysząca im infrastruktura dla obsługi budynków wielorodzinnych przy ul. Swojskiej, obręb 4157, działka nr 36”, wezwał pismem z dnia  05.08.2022 r., znak:  WOŚr-VII.6220.1.27.2022.JR.13 wnioskodawcę tj. Spółdzielnie Mieszkaniową „Dąb” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 71A, za pośrednictwem Pana Mariana Michniewicza do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Ponadto, organ zwrócił się o uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia o analizę akustyczną, bowiem w przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji nie przedstawiono oceny wpływu występującego klimatu akustycznego na projektowane budynki, a także oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową. 

 

W związku z powyższym Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotycząca ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska pok. 386A, w godz. 7:30-15:30.

 

Zainteresowane Strony mogą składać wnioski i uwagi pisemne w Biurze Obsługi Interesanta, w godz. 7:30-15:30.

 

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Jakub Rybkiewicz, pokój nr 386A, tel. 91 424 56 16.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 28 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia     05.08.2022 r.


Data wygaśnięcia: 19.08.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2022/08/05, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2022/08/05 10:34:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2022/08/05 10:34:52 nowa pozycja