Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499406

Aktualna strona: 87009

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcą usługową przy ul. Chmielewskiego - zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznanai się z zebranymi dowodami


WOŚr-VII.6220.1.15.2019.JS.46                                                     

UNP:24419 /WOŚr/-XLV/19

 

 
   O B W I E S Z C Z E N I E
    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

  z dnia  5 sierpnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e, iż:

 

  • Prezydent Miasta Szczecin zebrał wszystkie dowodów i materiały, w tym uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie”,
  • wszystkie  strony w sprawie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminie 4 dni od daty zawiadomienia, w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska w pok. 5, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia –   05.08.2019 r.


Data wygaśnięcia: 19.08.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin