Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Obwieszczenia dla stron postępowania

Centrum Logistyczne w Transcargo sp. z o.o. przy ul. Szosa Stargardzka 20/22/22a - zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.21.2019.JS.9

UNP: 58835/WOŚr/-XLV/19

 
        
         O B W I E S Z C Z E N I E

  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 4 listopada 2019 r.

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19.07. 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

o możliwości wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,  przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję środowiskową z dnia 10.01.2019 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.30.2018.JS dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Centrum Logistycznego obejmującego budowę nowych obiektów przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów wraz z niezbędna infrastrukturą oraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów w TRANSCARGO Sp. z o. o.
w Szczecinie, ul. Szosa Stargardzka 20/22/22a”,

 

w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział  Ochrony Środowiska, pok. 5, w godz. 9.00 do 14.00.

 

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia –   05.11.2019 r.


Data wygaśnięcia: 19.11.2019

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2019/11/05, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2019/11/05 08:33:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2019/11/05 08:33:46 modyfikacja wartości
Jolanta Sikorska 2019/11/05 08:33:04 nowa pozycja