Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Lasy Miejskie - Projekty

Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej

            

Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej jest projektem realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie przy współpracy wieloletniego partnera niemieckiego – Stowarzyszenie „Waldschule” z Eberswalde. W ramach projektu w dniu 18 maja 2007 r. (piątek) w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin od godziny 10.00 do 14.00 odbędzie się konferencja ph. „Synurbizacja zwierząt łownych i związane z tym zjawiskiem problemy”. Synurbizacja jest procesem dostosowania się populacji zwierzęcych do specyficznych warunków panujących w miastach, obserwowana coraz powszechniej u ptaków, a także u ssaków. Konferencja ma ukazać w jaki sposób radzi sobie z synurbizacją zwierząt dzikich oraz na jakie problemy (natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej) natyka się samorząd szczeciński oraz inne samorządy w kraju oraz niemieccy sąsiedzi. W Szczecinie, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, a także po stronie niemieckiej istnieją problemy na styku człowiek – zwierzę łowne. Stanowić to więc będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na tym polu nie tylko na poziomie lokalnym, ale także w skali obszaru przygranicznego. Po konferencji w godzinach od 14.00 do 16.00 została zaplanowana sesja wyjazdowa na obszary podmiejskie podlegające presji zwierzyny. Natomiast w dniu 19 maja 2007 r. (sobota) w godzinach od 12.00 do 16.00 na terenie ścieżki przyrodniczo-łowieckiej na Głębokim przy ul. Miodowej 3 (obok Leśniczówki "Białej") odbędzie się impreza plenerowa – otwarta dla wszystkich zainteresowanych (warsztaty przyrodniczo-łowieckie). Polscy i niemieccy uczestnicy projektu poprzez konferencję, a także bezpośredni udział w warsztatach przyrodniczo - łowieckich mają poszerzyć swoją wiedzę o tematy związane z ochroną przyrody i łowiectwem w Szczecinie i obszarach przygranicznych. W ramach konferencji oraz warsztatów przyrodniczo-łowieckich realizowana będzie także tematyka związana ze zrównoważonym rozwojem środowiska, ochroną przyrody, kulturą łowiecką i edukacją ekologiczną. Oprócz zdobycia wiedzy nt. wartości przyrodniczych obszarów przygranicznych ( a w szczególności zwierzostanu), każdy z uczestników powinien wynieść osobiste korzyści w postaci umiejętności rozróżniania gatunków zwierząt łownych, roli łowiectwa w życiu człowieka, poznanie bogatej kultury myśliwskiej, odpowiedniego zachowania się i reagowania w sytuacji obecności dzikich zwierząt na terenach zurba-nizowanych, poznania biologii zwierząt łownych. Organizacja Szczecińskich Dni Kultury Łowieckiej, w tym głównie warsztatów przyrodniczo – łowieckich ma spowodować wśród szerokiego grona jej uczestników podniesienie świadomości nt. łowiectwa i jego roli w otoczeniu człowieka oraz stworzyć przyjazny „klimat” dla rozwoju polsko – niemieckich kontaktów transgranicznych, realizowanych na poziomie instytucji i organizacji uczestniczących w projekcie, leżących na terenie Euroregionu Pomerania zajmujących się pośrednio i bezpośrednio łowiectwem. Celem projektu jest więc nie tylko prezentacja i popularyzacja tematyki łowieckiej oraz ukazanie problematyki zwierząt łownych i dzikich na terenach zurbanizowanych, ale także działanie na rzecz zbliżenia i rozwijania kontaktów i współpracy miedzy stowarzyszeniami z terenu Euroregionu Pomerania.

Program sesji popularno – naukowej
„Synurbizacja zwierząt łownych i związane z tym zjawiskiem problemy”

Termin: 18 maja 2007 r.
Miejsce: Sala sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, wejście od strony Filharmonii Szczecińskiej
Czas: 10:00 – 16:00
Prowadzenie: dr Piotr Mysłek, Akademia Rolnicza w Szczecinie

10.00 - otwarcie sesji

10.15 – 11.30 Odczyty tematyczne – cz. I

· „Podstawy ekologiczne synurbizacji dzikich zwierząt, ze szczególnym uwzględnie-niem zwierząt łownych” – prof. dr hab. Zygmunt Pielowski

· „Zwierzyna na terenie miejskim” – Bodo Janitza (Forstamt Pankow)

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30 Odczyty tematyczne – cz. II

· „Czynniki wpływające na częstotliwość pojawiania się dzików na terenach zurbani-zowanych” – mgr inż. Antoni Przybylski (Naczelna Rada Łowiecka PZŁ)

· „Problematyka odłowów lisów na terenie miasta” – mgr inż. Maciej Lesiak (Akade-mia Rolnicza w Krakowie)

· „Lokacja lisich nor na terenie miasta” – dr hab. inż. Andrzej Tomek (Akademia Rolni-cza w Krakowie)

13.30 – 14.00 Dyskusja, przygotowanie się do sesji wyjazdowej

14.15 – 15.45 – sesja wyjazdowa na obszary podmiejskie podlegające presji zwierzyny

16.00 – zakończenie sesji

Program warsztatów przyrodniczo-łowieckich

Termin: 19 maja 2007 r.
10.00 msza z udziałem myśliwych w kościele
parafialnym Szczecin-Głębokie

12.00 – 16.00 warsztaty przyrodniczo-łowieckie na terenie
ścieżki przyrodniczo - łowieckiej przy ul. Miodowej 3
w Szczecinie (przy Leśniczówce „Białej” na Głębokim)
Prowadzenie warsztatów: Jan Sylwestrzak

W ramach warsztatów zaplanowano m.in.:
· Rozstrzygnięcie okręgowego konkursu wiedzy łowieckiej dla gimnazjalistów.
· Konkursy przyrodniczo-łowieckie z nagrodami dla uczestników imprezy
· Koncerty sygnalistów myśliwskich
· Pokaz fotografii przyrodniczej
· Wystawa i pokaz pracy ras psów myśliwskich
· Wystawa trofeów łowieckich
· Pokaz dorobku kultury łowieckiej
· Pokaz i omówienie tradycji łowieckich
· Wystawa na temat łowiectwa w Polsce
· Stoisko prezentujące działalność Państwowej Straży Łowieckiej
· Prezentacja ośrodka edukacyjnego Lasów Państwowych
· Pokaz żywych dzikich zwierząt
· Stoisko z pokazami multimedialnymi.
· Degustacja kuchni myśliwskiej

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/05/12, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jacek Kowalski, dnia: 2007/05/12 08:24:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Kowalski 2007/05/12 08:24:05 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2007/05/01 19:08:56 nowa pozycja