Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80379090

Aktualna strona: 11640

Wydrukowano: 0

Wytyczne do informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2018


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostały zmienione formularze sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednocześnie sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o informację dodatkową, której zakres wskazany został w załączniku nr 12. Wprowadzenie dodatkowego elementu sprawozdania finansowego w postaci Informacji dodatkowej narzuca ujawnienie w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły w jednostce w danym roku. 

W związku z powyższym zostały opracowane podstawowe wytyczne, które należy uwzględnić przy sporządzaniu Informacji dodatkowej.

Wytyczne składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1-10), które należy wypełnić i przekazać wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

 

U W A G A !

W dniu 18.1.2019 r. zmodyfikowano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa - 2018 - załączniki_1_10"Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin