Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wytyczne do sprawozdań finansowych

za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok tj.

- bilans,

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

- zestawienie zmian w funduszu,

- informację dodatkową

należy sporządzić według wzoru określonego w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo do sprawozdania finansowego za 2019 rok należy dołączyć Oświadczenie
dla firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin podpisane przez Kierownika i Głównego Księgowego jednostki budżetowej, przygotowane
na formularzu udostępnionym poniżej.

W celu usystematyzowania informacji na temat zdarzeń gospodarczych, które zachodziły
w jednostce w danym roku przygotowano podstawowe wytyczne, które należy uwzględnić
przy sporządzeniu Informacji dodatkowej za 2019 rok. Wytyczne składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1-10).

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/02/24, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/02/24 13:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:25:31 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:21:20 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:17:23 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:12:04 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:57:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:45:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:45:21 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:42:58 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:42:34 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 12:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:31:05 nowa pozycja