Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

MMATA Wojciech Matecki WOŚr-VII.7032.7.2021.LR 13.09.2021 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

                                                                                                                                  Szczecin, 13 września 2021 r.

 

WOŚr-VII.7032.7.2021.LR

UNP: 40844/WOŚr/-XLII/21

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1 aa, ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.2187), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),po rozpatrzeniu wniosku Wojciecha Mateckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Wojciech Matecki Mata” z siedzibą przy ul. Wejherowska 37/6 w Szczecinie, REGON: 811701172, NIP: 8521059307,w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin

 

 

 1. Zezwalam Wojciechowi Mateckiemu - „Wojciech Matecki Mata” na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 1. Termin podjęcia działalności 14.09.2021 r.

 

 1. Ustalam termin obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 13.09.2031 r.

 

 1. Miejsce wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych:

 

 1. punkty zlewne przy oczyszczalniach ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska oraz „Zdroje” przy ul. Szlamowej w Szczecinie, zarządzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

 

 1. Wojciech Matecki – „Wojciech Matecki Mata”, jako przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  jest zobowiązany do:
 2. zapewnienia należytego poziomu wykonywania usług - zgodnie z zasadami określonymi w punkcie I załącznika do niniejszej decyzji,
 3. zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywanych usługi ochrony środowiskazgodnie z zasadami określonymi w punkcie II załącznika do niniejszej decyzji,
 4. składania, zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwartalnego sprawozdania o ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych, pod rygorem zastosowania sankcji wynikających z art. 9xb ustawy,
 5. prowadzenia działalności zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. Nr XXII/606/12 (zmienionej uchwałą z dnia 9 września 2013 r. Nr XXXIII/969/13) w spawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   
 6. zgłaszania Prezydentowi Miasta Szczecin wszelkich zmian danych związanych z działalnością prowadzoną na podstawie niniejszego zezwolenia.

 

 1. Ustalam Wojciecha Mateckiego –„Wojciech Matecki Mata” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikające z nieprawidłowego wykonania decyzji.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Wojciech Matecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wojciech Matecki Mata”, zwrócili się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec czego organem właściwym do wydania niniejszego zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Wnioskodawca oświadczył również, zgodnie z art. 8 ust. 1a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

            Uznano, że działalność prowadzona przez Wojciecha Mateckiego – „Wojciech Matecki Mata”, usankcjonowana niniejszą decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

           

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

             

Otrzymują:

 

 1. Wojciech Matecki

„Wojciech Matecki Mata” 

ul. Wejherowska 37-6

70+834 Szczecin

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin

nrWOŚr-VII.7032.7.2021.LR   z dnia 13.09.2021 r.

 

 

Do obowiązków przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy:

I.          w zakresie należytego poziomu wykonywania usług:

1.         oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą firmy używanego taboru samochodowego i specjalistycznego,

2.         zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług.

II.        w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:

1.         pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte po zakończeniu każdego dnia pracy, a część spustowa odkażana po każdorazowym opróżnieniu zbiornika,

2.         parkowanie pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

3.         posiadanie aktualnych badań technicznych i świadectw dopuszczenia do ruchu pojazdów użytkowanych do wykonywanych usług,

4.         zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5.         po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem doprowadzenie miejsca, w którym wykonywana była działalność, do stanu zgodnego z przepisami o ochronie środowiska, w tym usunięcie wszelkich pojazdów, urządzeń, sprzętu, substancji i materiałów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.   

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/09/16, odpowiedzialny/a: Lesław Rodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/09/16 10:19:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/09/16 10:19:00 nowa pozycja