Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Ship-Service SA WUCiP-I.7032.2.2014.LR 07.10.2014

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

                                                                                                                             Szczecin, 07 października 2014 r.

 

 

WUCiP-I.7032.2.2014.LR

UNP: 64525/WUCiP/-X/14

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1 aa, ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.391 z późniejszymi  zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),po rozpatrzeniu wniosku SHIP - SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, REGON 810033580, NIP 8510307492 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy - Miasto Szczecin

 

 1. Zezwalam SHIP – SERVICE Spółce Akcyjnej na prowadzenie na terenie Gminy - Miasto Szczecin działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 1. Termin podjęcia działalności 07.10.2014 r.

 

 1. Ustalam termin obowiązywania niniejszej decyzji do 06.10.2024 r.

 

 1. Miejsce wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych: stacje zlewne eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.  w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska (Oczyszczalnia Ścieków „Pomorzany”) i ul. Szlamowej (Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje”) oraz stacja zlewna eksploatowana przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” przy ul. Przejazd 14 (Oczyszczalnia Ścieków „Ostrów Grabowski”).

 

 1. SHIP – SERVICE Spółka Akcyjna, jako przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jest zobowiązany do:
 2. zapewnienia należytego poziomu wykonywania usług - zgodnie z zasadami określonymi w punkcie I załącznika do niniejszej decyzji,
 3. zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywanych usługi ochrony środowiskazgodnie z zasadami określonymi w punkcie II załącznika do niniejszej decyzji,
 4. składania, zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwartalnego sprawozdania o ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, SHIP – SERVICE Spółka Akcyjna, zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec czego organem właściwym do wydania niniejszego zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Wnioskodawca przedstawił również, zgodnie z art. 8 ust. 1a oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

            Uznano, że działalność SHIP – SERVICE Spółka Akcyjna, usankcjonowana niniejszą decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

            Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 107,00 (słownie: sto siedem) złotych.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. SHIP – SERVICE SA

ul. Łucka 7/9

00-842 Warszawa

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

ul. Golisza 10

Szczecin

 1. Spółka Wodna „Międzyodrze”

ul. Przejazd 14

70-607 Szczecin

 1. Zakład Usług Komunalnych

ul. Ku Słońcu 125A

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin

nr WUCiP-I.7032.2.14.LR z dnia 07.10.2014 r.

Do obowiązków przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy:

I.          w zakresie należytego poziomu wykonywania usług:

1.         oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą firmy używanego taboru samochodowego i specjalistycznego,

2.         zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług.

II.        w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:

1.         pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte po zakończeniu każdego dnia pracy, a część spustowa odkażana po każdorazowym opróżnieniu zbiornika,

2.         parkowanie pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

3.         posiadanie aktualnych badań technicznych i świadectw dopuszczenia do ruchu pojazdów użytkowanych do wykonywanych usług,

4.         zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5.         po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem doprowadzenie miejsca, w którym wykonywana była działalność, do stanu zgodnego z przepisami o ochronie środowiska, w tym usunięcie wszelkich pojazdów, urządzeń, sprzętu, substancji i materiałów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/04/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/23 11:56:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/23 11:56:47 nowa pozycja