Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Szczeciński Park Przemysłowy WUCiP-I.6221.3.2014.DJa 26.08.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 26 sierpnia 2014 r.
WUCiP-I.6221.3.2014.DJa
UNP:47641 /WUCiP/-III/14

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anety Paulakowskiej, występującej z pełnomocnictwa na rzecz Towarzystwa Finansowego „SILESIA” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002710 (REGON: 276849112, NIP: 6292170627) z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez TF „SILESIA” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 (teren byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.)

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 05*
5,0 Mg/rok
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08*
5,0 Mg/rok

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03*

5,0 Mg/rok

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 5,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 5,0 Mg/rok
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 10*
5,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02*
5,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
15 02 03
5,0 Mg/rok
Zużyte opony 16 01 03 5,0 Mg/rok
Filtry olejowe 16 01 07* 5,0 Mg/rok
Okładziny hamulcowe inne niż wym. w 16 01 11 16 01 12 5,0 Mg/rok
Płyny hamulcowe 16 01 13* 5,0 Mg/rok
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne
16 01 14*
5,0 Mg/rok
Tworzywa sztuczne 16 01 19 5,0 Mg/rok
Szkło odpadowe 16 01 20 5,0 Mg/rok
Inne niewymienione odpady 16 01 22 5,0 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*
5,0 Mg/rok
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01*
5,0 Mg/rok
Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem”*”

II. Instalacja obejmuje zespół urządzeń zainstalowanych w obiekcie S-132, powiązanych ze sobą technologicznie do wykonywania prac konserwacji, cięcia oraz gięcia blach w skład której wchodzą urządzenia do śrutowania, malowania i osuszania blach. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

• przekazywanie do odzysku,
• przekazywanie do unieszkodliwiania.

IV. Magazynowanie odpadów może się odbywać w miejscu wyznaczonym, na terenie zakładu przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, jeżeli wymaga tego specyfika odpadu to w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach lub beczkach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- postępowanie z olejami odpadowymi musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.


VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 lipca 2024 r.


VII. TF „SILESIA” Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

VIII. Ustalam TF „SILESIA” Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. TF „SILESIA” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie konserwacji, cięcia oraz gięcia blach oraz wynajmu hal na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 w Szczecinie.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:
1. TF „SILESIA” Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40 – 568 Katowice
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


Prezydent Miasta Szczecin
6 maja 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.2.2015.DJ
UNP: 30058 /WGKiOŚ/-XXVI /15
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WUCiP-I.6221.3.2014.DJa z dnia 26 sierpnia 2014 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz Towarzystwa Finansowego „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, w następujący sposób:

I. Orzekam o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483523 (REGON: 321192063, NIP: 7010401218).

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego że decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Zgodnie z art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Powyższa zmiana związana jest z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz przeniesieniem praw do instalacji objętej pozwoleniem na wytwarzanie odpadów na tą spółkę. Przejęcie następuje poprzez przeniesienie wszelkich praw i obowiązków, w tym wynikających z obowiązujących decyzji administracyjnych.
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Antosiewicza 1
71 – 642 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 12:13:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 12:13:49 nowa pozycja