Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K. WGKiOŚ-II.6221.1.2017.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 30 maja 2017 r.
WGKiOŚ-II.6221.1.2017.DJ
UNP: 30590 /WGKiOŚ/-XXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450355 (REGON: 330264982, NIP: 6690012951) z siedzibą w Starych Bielicach 128, Gmina Biesiekierz, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przy ul. Pomorskiej 88 w Szczecinie.


Lp. KOD ODPADU RODZAJ ODPADU ILOŚĆ
Mg/rok
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 0,300
2 13 02 08* Inne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe

50,000
3 13 08 99* Inne niewymienione odpady ( zaolejona woda z mycia serwisów za pomocą myjek Karcher) 10,000
4 14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
0,5
5 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
1,500
6 15 01 11* Opakowania z metali włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
0,300
7 15 02 02* Sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

4,000
8 16 01 07* Filtry olejowe

5,000
9 16 01 13* Płyny hamulcowe

2,000
10 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

6,000
11 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2,000
12 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
20,000
13 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
0,020
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
14 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 0,100
15 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
0,300
16 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
20,000
17 15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,000
18 15 01 03 Opakowania z drewna
0,500
19 15 01 04 Opakowania z metali
0,500
20 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,050
21 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (filtry powietrza)

5,000
22 16 01 03 Zużyte opony

8,000
23 16 01 12 Okładziny hamulcowe nie zawierające azbestu 0,500
24 16 01 17 Metale żelazne
30,000
25 16 01 18 Metale nieżelazne
2,000
26 16 01 19 Tworzywa sztuczne

10,000
27 16 01 20 Szkło
10,000
28 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(zużyte urządzenia elektryczne) 0,500
29 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,500
30 16 06 04 Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603) 0,050II. Instalacja obejmuje stanowiska serwisowe wyposażone w maszyny i urządzenia powiązane ze sobą technologicznie służące do napraw pojazdów samochodowych. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 88.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Pomorskiej 88 (działki nr 37/39, 37/26, 37/27, 37/28, 37/20, 37/6, 37/36, 17/7 obręb 4246 Dąbie) , przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 29 maja 2027 r.

VII. MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiada tytuł prawny do nieruchomości przy ul. Pomorskiej 88, gdzie zlokalizowana jest instalacja (stanowiska serwisowe pojazdów samochodowych).
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Stare Bielice 128
76 – 039 Biesiekierz

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/01/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/01/17 09:03:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/01/17 09:03:48 nowa pozycja