Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

UBD Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.8.2016.DJ 18.08.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 18 sierpnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6221.8.2016.DJ
UNP: 51511/WGKiOŚ/-XXVI/16
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.9.2015.DJ – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz firmy „UBD POLAND” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192346 (REGON: 810713960, NIP: 9550008626) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cukrowej 12d, w następujący sposób:

I. W punkcie I ww. decyzji określającym rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania dodaję:

- 12 03 01 Wodne ciecze myjące 100 Mg/rok

- 13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 5,0 Mg/rok

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowego odpadu przewidzianego do wytwarzania oraz zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 12 03 01.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1.„UBD POLAND” Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 12d
71-004 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 14:45:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 14:45:12 nowa pozycja