Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

ST 3 OFFSHORE SP. Z O. O. WGKiOŚ-II.6221.14.2016.LR 11.01.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 11 stycznia 2017 r.

WGKiOS-II.6221.14.2016.LR

UNP: 82803/WGKiOS/-0/16

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. Nr 672)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.10.2016 r. znak: WGKiOS-II.6221.11.2016.LR- pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz ST 3 OFFSHORE sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej  nr 5, REGON 142709694, NIP 7010274725, KRS 372464 w następujący sposób:

 

I.W punkcie I. przywołanej decyzji zmieniam  ilości wytwarzanych odpadów:

11 05 04* - zużyty topnik                                                                                              z 100,0  Mg/rok na 150,0 Mg/rok,,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów      z 180, 0 Mg/rok na 250,0 Mg/rok,,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza i jego stopów                                            z 800,0 Mg/rok na 1 500,0 Mg/rok,,

12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców                              

                                                                                                                             z 20,0 Mg/rok na 40,0 Mg/rok,

12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne       z 1,0 Mg/rok na 2,0 Mg/rok,,

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 02           z 40,0 Mg/rok na 50,0 Mg/rok,,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                                                    2,0 Mg/rok,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych                                                         z 30,0 Mg/rok na 35,0 Mg/rok,

15 01 03 – opakowania z drewna                                                                                 z 5,0 Mg/rok na 10,0 Mg/rok,

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone                                                                                                                                               z 30,0 Mg/rok na 50,0 Mg/rok,

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wraz z pojemnikami ciśnieniowymi                                                                                                                                        z 1,0 Mg/rok na 2,0 Mg/rok,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone  substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)                                                                                                                                              z 25,0 Mg/rok na 50,0 Mg/rok,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12                                                                                                                              1,0 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 16 02 13        z 1,0 Mg/rok na 2,0 Mg/rok,

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne          100,0 Mg/rok.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołane na wstępie przepisy. ST 3 OFFSHORE  sp. z o. o. posiada decyzję Prezydenta Miasta Szczecin – pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z przepisami art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Organem ochrony środowiska, zgodnie z art. 378 ust. 1 jest, w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, starosta, a w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta. Ponieważ działalność ST 3 OFFSHORE sp. z o. o. jest prowadzona na terenie Gminy Miasto Szczecin – organem właściwym do wydania pozwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin. Wprowadzone w decyzji zmiany związane są ze zmianą ilości wytwarzanych odpadów.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. ST 3 OFFSHORE sp. z o. o.

ul. Brdowska 5

71-700 Szczecin

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:48:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:48:48 nowa pozycja