Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

SPA "Klonowica" sp. z o. o. WOŚr-VII.6221.15.2020.LR 12.03.2021 r.

Prezydent Miasta Szczecin       

          Szczecin,

WOŚr-VII.6221.15.2020.LR

UNP:61585/WOŚr/-XXVI/20

D E C Y Z J A

 

Na podstawieart. 180 pkt 3,art. 180a,art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w szczecinie przy ul. Klonowica nr 3c, REGON: 811907212, NIP: 8522252992, KRS 184808 w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów   

 

I.Udzielampozwolenia na wytwarzanie przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” sp. z o. o.  w czasie eksploatacji instalacji zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Klonowica nr 3c (działka nr 1/14 obręb 2058) następujących rodzajów odpadów:

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                           10,000 Mg/rok,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)                                                                                               0,200 Mg/rok,

15 02 02* -           sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                                                               2,000 Mg/rok,

16 01 07* - filtry olejowe                                                                                   2,000 Mg/rok,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12                                                                                                                1,000 Mg/rok,

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe                                                      5,000 Mg/rok,

19 08 10* –tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 190809                                                                                                                                      80,000 Mg/rok,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury                                                                     2,000 Mg/rok,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych                                                   1,500 Mg/rok,

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze inne niż wymienione w 15 02 02                                                                                    2,000 Mg/rok,

16 01 03 – zużyte opony                                                                                    20,000 Mg/rok,

16 01 17 - metale żelazne                                                                                   20,000 Mg/rok,

16 01 18 - metale nieżelazne                                                                              1,500 Mg/rok,

16 01 19 - tworzywa sztuczne                                                                            2,000 Mg/rok,

16 01 20 - szkło                                                                                                  2,000 Mg/rok,

16 01 99 – inne niewymienione odpady                                                             2,000 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213                    0,300 Mg/rok,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz                                                                         0,500 Mg/rok,

17 04 02 – aluminium                                                                                         0.700 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                       5,000 Mg/rok.

 

 

 1. Instalacja obejmuje zespół budynków i budowli oraz urządzeń technicznych do obsługi prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej oraz prowadzenia remontów, napraw i przeglądów technicznych posiadanych środków transportu, w tym budynek warsztatów z myjnią, lakiernią, akumulatorownią, stolarnią, magazynem itp., stacja sprężarek, place i drogi wewnętrzne wraz z parkingami, budynek administracyjny, instalacja wodno – kanalizacyjna do odprowadzania ścieków opadowych i sanitarnych do sieci kanalizacji miejskiej oraz do odprowadzania ścieków technologicznych (ciekłe odpady zaolejone do separatora i zbiornika tych odpadów), urządzenia do ochrony ppoż.

Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie ul. Klonowica nr 3c (działka nr 1/14 obręb 2058).

 1. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami, uwzględniające hierarchię sposobów postępowania z odpadami :
 2. zapobieganie powstawaniu odpadów,
 3. przygotowanie do ponownego użycia,
 4. przekazywanie do odzysku, w tym recyklingu,
 5. przekazywanie do unieszkodliwiania .
 6. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać                           w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Klonowica nr 3c, w wydzielonych miejscach, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych, szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami, lub specjalnych, szczelnych, żelbetowych pojemnikach magazynowych (odpady płynne 190810* i 130208*),
 • odpady powinny być magazynowane w wydzielonych, oznakowanych miejscach w budynku magazynu odpadów i kontenerze morskim, oraz zasieku żelbetowym na odpady (złom metali, odpadowe szkło),
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego,                    porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy stosować się do wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez mgr inż. pożarnictwa Roberta Wnukiewicza (nr dyplomu SGSP 1795/1994), zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 24.11.2020 r. znak: PZ.5585.66.2.2020 oraz zaopiniowanych pozytywnie postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 18.02.2021 r. znak: PZ.5585.14.3.2021,

-     należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych   

      z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich

     do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć

     zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub usunąć ewentualne zagrożenie

     w inny sposób.

 1. Określamnastępujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:
 2. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i 67 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797),
 3. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
  1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko należy:

- prowadzić optymalizację zużycia surowców,

- stosować nowoczesne technologie oraz maszyny i urządzenia oraz materiały,

- eliminować źródła ewentualnych wycieków płynów z urządzeń (instalacji) oraz środków transportu,

- odpady przekazywać w pierwszej kolejność przedsiębiorcom poddającym je odzyskowi.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 10 marca 2031 r.
 2. SPA „Klonowica” sp. z o. o.  jest zobowiązana do:
 3. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
 4. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
 5. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie                          z przepisami ustawy o odpadach,

 

 1.  Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z  art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku                      z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przestrzeganie przez Wnioskodawcę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawyPrawo ochrony środowiska.

Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

 1. SPA „Klonowica” sp. z o. o. .

ul. Klonowica 3c

71 – 241 Szczecin

2.   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

e-PUAP

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

e-PUAP

 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 13:02:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 13:02:33 nowa pozycja