Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

CRONIMET PL sp. z o. o. WGKiOŚ-II.6233.18.2016.LR 26.02.2016 r.++

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 26 lutego  2016 r.

WGKiOS-II.6233.18.2016.LR

UNP: 12852/WGKiOS/-XXVII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami)

 

z m i e n i a m

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.05.2014 r. znak: WOŚ.II.7243.5.2014.WR - pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją nabrzeża  oraz instalacji zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz innych postaci i związków chemicznych metali, a także ładunków suchych masowych – z wyłączeniem ładunków chemicznych – na części działek nr 21/5, 21/6, 37/2 obręb 1084 Szczecin – Śródmieście w rejonie Kanału Przemysłowego w Porcie Morskim Szczecin przy ul. Kujota, wydaną na rzecz CRONIMET PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kłopot 10A 88-100 Inowrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 154675, REGON: 092500350, NIP 5562304251 w następujący sposób:

 

  1. W punkcie VIII. zmienianej decyzji dodaję, jako dopuszczalny do stosowania, proces odzysku R4 (recykling lub odzysk metali i związków metali) w stosunku do następujących rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania:

020110, 060699, 061099, 061199, 070199, 070399, 100299, 100302, 100399, 100604, 100699, 100906, 100908, 100980, 100999, 101006, 101008, 101012, 101099, 108099, 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 120117, 120199, 150104, 150106, 160116, 160117, 160118, 160122, 160199, 160214, 160216, 160801, 160803, 160804, 170401,

170402, 170405, 170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 191004, 191006, 191202, 191203, 200136, 200140.

W wyniku przetwarzania, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. Urz. UE L 94 z dnia 8 kwietnia 2011 r., s. 2), złom przestaje być odpadem, jeżeli spełnione zostaną wymagania określone w Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 333/2011z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 715/2013

z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być  odpadami na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

 

  1. W punkcie IX. zmienianej decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

01 03 06 – inne odpady przeróbcze inne niż wymienione w 010304, 010305, 010380 i 010381,

01 03 08 – odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 010307,

01 03 81 – odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 010380,

01 03 99 – inne niewymienione odpady,

01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407,

01 04 99 – inne niewymienione odpady,

02 01 04 – odpady tworzyw sztucznych (z wył. Opakowań),

03 01 01 – odpady kory i korka,

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104,

03 03 01 – odpady kory i korka,

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

10 11 03 – odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,

10 11 05 – cząstki i pyły,

10 11 12 – szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111,

10 11 99 – inne niewymienione odpady,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

16 01 03 – zużyte opony,

16 01 19 – tworzywa sztuczne,

16 01 20 – szkło,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507,

19 12 01 – papier i tektura,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 – szkło,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206,

19 12 08 – tekstylia,

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne),

19 12 12 - – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – nieprzeznaczone do składowania,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji.

 

  1. Punkt XI. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

„XI. Zbieranie odpadów polega na selektywnym ich magazynowaniu w uporządkowanych pryzmach

lub pojemnikach magazynowych na odpowiednio przystosowanym terenie.”

 

  1. Określam rodzaje oraz miejsca i sposoby magazynowania zbieranych odpadów, dodanych w punkcie II. niniejszej decyzji:

 

Rodzaje odpadów

Miejsce magazynowania

Sposób magazynowania

010306, 010303, 010399

Plac magazynowy

beczki, big-bagi, luzem

010308

Plac magazynowy

Beczki, big-bagi

010408, 010499, 170504, 170506, 170508, 200202, 200203

Plac magazynowy

Luzem, kontenery

020104, 030101, 030105, 030301, 030307, 101103, 150101, 150102, 150103, 150105, 150109, 160119, 170201, 170203, 191201, 191204, 191207, 191208, 191210, 191212, 201010, 200102, 200110, 200111, 200138, 200139

Plac magazynowy, magazyn

Big-bagi, luzem

101105, 101112, 101199

Plac magazynowy, magazyn

Beczki, big-bagi

150107, 160120, 170202, 191205

Plac magazynowy, magazyn

Beczki, big-bagi, kontenery,

160103

Plac magazynowy

Luzem

 

  1. Punkt XIV. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

„XIV. Ustalam termin ważności niniejszej decyzji do 19 maja 2024 r.”

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołane na wstępie przepisy. Wprowadzone w decyzji zmiany związane są z uaktualnieniem rodzajów przetwarzanych i zbieranych odpadów, metod odzysku oraz sprostowaniem terminu obowiązywania decyzji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 253,00 (słownie: (dwieście pięćdziesiąt trzy) 00/100 złote.

 

 

Otrzymują:

  1. CRONIMET PL sp. z o. o.

Kłopot 10A

88-100 Inowrocław

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. ZWIOŚ

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:12:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:12:56 nowa pozycja