Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

UBD Poland Sp. z o.o. WGKiOŚ-XIV.6221.9.2015.DJ 03.11.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 3 listopada 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.9.2015.DJ
UNP: 70728 /WGKiOŚ/-XXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku „UBD POLAND” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192346 (REGON: 810713960, NIP: 9550008626) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cukrowej 12d, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez „UBD POLAND” Sp. z o.o. przy ul. Cukrowej 12 d w Szczecinie, następujących odpadów:

Odpady niebezpieczne:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 06 04

20,0 Mg/rok
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13
10,0 Mg/rok

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 12 01 09 1,0 Mg/rok
Wodne ciecze myjące 12 03 01
50,0 Mg/rok
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 05
10,0 Mg/rok
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06 5,0 Mg/rok
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 07
5,0 Mg/rok
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03 5,0 Mg/rok
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 10
2,5 Mg/rok
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 01 11
0,5 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02


20,0 Mg/rok
Filtry olejowe 16 01 07 2,0 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13

5,0 Mg/rok
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 2,0 Mg/rok
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02 2,0 Mg/rok

Odpady inne niż niebezpieczne:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 50,0 Mg/rok

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12
10,0 Mg/rok
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 20
10,0 Mg/rok
Inne nie wymienione odpady
08 01 99 20,0 Mg/rok
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 5,0 Mg/rok
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 12 01 02 10,0 Mg/rok
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 5,0 Mg/rok
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 21
5,0 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 50,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 20,0 Mg/rok
Opakowania z drewna 15 01 03 15,0 Mg/rok
Opakowania z metali 15 01 04 10,0 Mg/rok
Metale żelazne 16 01 17 300,0 Mg/rok
Metale nieżelazne 16 01 18 250,0 Mg/rok
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
2,0 Mg/rok
Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
1,0 Mg/rok
Aluminium 17 04 02
10,0 Mg/rok
Żelazo i stal
17 04 05 50,0 Mg/rok

 


II. Instalacja obejmuje maszyny i urządzenia do prowadzenia działalności polegającej na montażu i regeneracji części samochodowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Procesy realizowane są w szeregu stacjonarnych urządzeń technicznych, takich jak śrutownice, myjki technologiczne, linie i stanowiska do malowania proszkowego, cynkowego i wodnego. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie, na terenie zakładu przy ul. Cukrowej 12d.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Cukrowej 12d , przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich
- do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 2 listopada 2025 r.

VII. „UBD POLAND” Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. „UBD POLAND” Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do nieruchomości przy ul. Cukrowej 12, gdzie zlokalizowana jest instalacja do montażu i regeneracji części samochodowych.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. „UBD POLAND” Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 12d
71 – 004 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 12:26:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 12:26:41 nowa pozycja