Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333547

Aktualna strona: 23578

Wydrukowano: 2539

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

COMgraph Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.8.2017.DJ 27.11.2017 r.


Prezydent Miasta Szczecin
27 listopada 2017 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.8.2017.DJ
UNP:75453/WGKiOŚ/-XXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z m i e n i a m

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 27 maja 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.4.2015.DJ oraz decyzja z dnia 30 lipca 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.8.2015.DJ, wydaną na rzecz COMgraph Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (REGON: 810782665, NIP: 8511018057) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 55c, w następujący sposób:

I. Punk I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, otrzymuje brzmienie:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 08
900,0 Mg/rok
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 12*

20,0 Mg/rok

Odpady farb drukarskich inne niż niewymienione w 08 03 12
08 03 13
4,0 Mg/rok
Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 17*
1,0 Mg/rok
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 18
1,0 Mg/rok
Inne niewymienione odpady 08 03 99 10,0 Mg/rok
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 09 01 01* 3,0 Mg/rok
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 09 01 02* 10,0 Mg/rok
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08*
3,0 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 20,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 8,0 Mg/rok
Opakowania z metali 15 01 04 10,0 Mg/rok
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 10*
5,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02*
8,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
15 02 03
4,0 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*
1,0 Mg/rok
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
1,0 Mg/rok
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,5 Mg/rok
Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 16 06 04
0,1 Mg/rok
Aluminium 17 04 02 30,0 Mg/rok
Żelazo i stal 17 04 05 10,0 Mg/rok
odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „* ”
 

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. COM graph Sp. z o.o. posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. COMgraph Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55c
70 – 847 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin