Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Perfect Clean Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.6.2016.DJa 02.08.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 2 sierpnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6221.6.2016.DJa
UNP: 48032/WGKiOŚ/-XXVI/15


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6221.17.2012.DJa – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz Perfect Clean Sp. z o.o. ( NIP: 5242676790 REGON: 141827121), w następujący sposób:

I. Oznaczam nowy adres siedziby firmy na: ul. Przejazdowa 2B, 02-496 Warszawa


II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy wskazania w decyzji nowego adresu firmy.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Perfect Clean Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2B
02-496 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 14:48:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 14:48:49 nowa pozycja