Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

real sp. z o.o i Sp. Komandytowa

Prezydent Miasta Szczecin

Data; 09.01.2007 r.
WGKiOS.IV.DJa-7660/P/2/2007
UNP: 1300/WGKiOŚ/-XXIII/07


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 188 ust. 1 i 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ), art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 31, art. 63 ust. 6 pkt. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2006 r. Pani Justyny Wilk i Pani Justyny Kozłowskiej występujących na podstawie pełnomocnictw w imieniu „real, - sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie Al. Krakowska 61, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000011498 ( regon 013233702 ), w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
o r z e k a m

I. Udzielić pozwolenia na wytwarzanie w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Samoobsługowego Domu Towarowego „real” w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 następujących odpadów:
 odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania:
RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Aparaty fotograficzne jednora-zowego użytku zawierające bate-rie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 11
0,1 Mg/rok

Inne oleje silnikowe, przekła-dniowe i smarowe
13 02 08
0,5 Mg/rok


Olej opałowy i olej napędowy

13 07 01
0,5 Mg/rok

Opakowania zawierające pozo-stałości substancji niebezpiecz-nych lub nimi zanieczyszczone


15 01 10

0,3 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi


15 02 02


0,3 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 11
1,0 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


16 02 13


0,7 Mg/rok

Niebezpieczne elementy lub czę-ści składowe usunięte z zużytych urządzeń


16 02 15

0,1 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01
5,0 Mg/rok

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 02
0,3 Mg/rok

Uwodnione odpady ciekłe zawie-rające substancje niebezpieczne

16 10 01
10,0 Mg/rok

 odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 03
100,0 Mg/rok


Opakowania z papieru i tektury15 01 01


400,0 Mg/rok


Opakowania z tworzyw sztucz-nych

15 01 02100,0 Mg/rok


Opakowania z drewna

15 01 0380,0 Mg/rok

Opakowania z metali
15 01 04
0,100 Mg/rok


Zmieszane odpady opakowanio-we
15 01 06
30,0 Mg/rok


Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


15 02 03

0,3 Mg/rok

Zużyte opony
16 01 03

0,1 Mg/rok

Zużyte urządzenia inne niż wy-mienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
1,0 Mg/rok

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
0,3 Mg/rok

Produkty spożywcze przetermi-nowane lub nieprzydatne do spo-życia


16 03 80

100,0 Mg/rok

Baterie alkaliczne

16 06 04
0,3 Mg/rok

Inne baterie i akumulatory

16 06 05
0,3 Mg/rok

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 80 01
0,5 Mg/rok

Odpady innych materiałów cera-micznych i elementów wyposaże-nia


17 01 03

10,0 Mg/rok

Zmieszane odpady z betonu, gru-zu ceglanego, odpadowych mate-riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06


17 01 07

10,0 Mg/rok

Żelazo i stal

17 04 05
5,0 Mg/rok


Mieszaniny metali
17 04 07
5,0 Mg/rokII. Zezwalam „real,- sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa na prowadzenie działalności w za-kresie zbierania następujących odpadów:
 odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do zbierania:
- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14
 odpady niebezpieczne przewidziane do zbierania:
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone 15 01 10
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13

III. Instalacja obejmuje agregat prądotwórczy służący do awaryjnego zasilania pomp pożarowych, części oświetlenia, chłodnictwa, instalacji ochrony obiektu, oświetlenia awaryjnego, dźwiękowe-go systemu ostrzegania. Agregat zasilany jest olejem napędowym oraz olejem smarowym, w wy-niku tej działalności instalacja powoduje emisję odpadów oleju napędowego oraz oleju smarowe-go. Agregat jest stacjonarnym urządzeniem technicznym zainstalowanym w hali SDT „real” – ul. Ku słońcu 67.

IV. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

 przekazywanie do odzysku,
 przekazywanie do unieszkodliwiania.

V. Magazynowanie wytwarzanych oraz zbieranych odpadów może się odbywać na terenie Samo-obsługowego Domu Towarowego przy ul. Ku Słońcu 67 w Szczecinie, do którego Wnioskodaw-ca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie prze-kracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpa-dów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazy-nowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzysta-nia oraz dostępu do nich,
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać zadaszenie, utwardzone podło-że, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych oraz posiadać odpowiednią wentyla-cję,
- odpady płynne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, na utwardzo-nym podłożu, w sposób uniemożliwiający rozlanie się odpadów i przedostanie się ich do ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych czy kanalizacji,
- zużyte lampy fluorescencyjne (16 02 13) powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych w zamykanym pomieszczeniu magazynowym, w sposób uniemożliwiający doprowadzenie ich do stanu stłuczki.


VI. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewiden-cjonowania wielkości emisji:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Mini-stra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących za-łącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu infor-macji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień da-nych ( Dz. U. Nr 152, poz. 1737 ), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, do końca pierwsze-go kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.

VII. Ustalam ważność niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2016 r.

VIII. „real,- sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w za-kresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania przedsiębiorcom, posiadają-cym wymagane przepisami ustawy o odpadach decyzje administracyjne.


IX. Ustalam „real,- sp. z o.o. i Spółkę” Spółkę Komandytową odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożone-go wniosku wraz z załączonym opracowaniem, zawierającym wymagania określone w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpa-dów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Instalacja obejmuje agregat prądotwórczy służący do awaryjnego zasilania pomp pożarowych, części oświetlenia, chłodnictwa, instalacji ochrony obiektu, oświetlenia awaryjnego, dźwiękowego sys-temu ostrzegania.
Odpady przewidziane do zbierania, których zbiórka nie wymaga uzyskania zezwolenia, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń. Rejestr udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Szczecin.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chro-brego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, zgodnie z przepisami części IV ust. 38 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.04.253.2532 z późniejszymi zmianami ).

Otrzymują:

1. „real,- sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa
Al. Krakowska 61
02 – 183 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/01/25, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/01/25 11:20:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/01/25 11:20:39 nowa pozycja