Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

HURTOSTAL 2 sp. z o.o. 17.01.2022 r. WOŚr-II.6221.7.2021.DJ

 Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 17.01.2022 r.
WOŚr-II.6221.7.2021.DJ
UNP: 32997 /WOŚr/-XXVI/21

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku HURTOSTAL 2 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53B (REGON: 321483814, NIP: 9552354686), w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów


I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez HURTOSTAL 2 sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53B:


Lp
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Mg/rok
1 08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 6,00
2 12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 10,00
3 12 01 17 odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 10,00
4 12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20, 80,00
5 12 01 99 inne niewymienione odpady, 60,00
6 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 2,00
7 13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne, 1,00
8
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
6,00
9
15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
10,00
10 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 10,00
11 17 04 05 Żelazo i stal. 40,00II. Zakład prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów stalowych i hutniczych, prefabrykacji, wypalania materiałów stalowych oraz malowania elementów stalowych. W skład instalacji wchodzą maszyny i urządzenia powiązane technologicznie związane z obróbką mechaniczną, cięciem plazmą, obróbką strumieniowo-ścierną, kabino-suszarka lakiernicza, urządzenia energetyczne. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53B (działki nr 5/31, 5/34, 7/2, 10, 11/2 obręb 4066).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Pomorskiej 53B, do których wnioskodawca ma tytuł prawny ( działki nr 5/31, 5/34, 7/2, 10, 11/2 obręb 4066), przy spełnieniu następujących warunków:
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami),
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego, przeciwpożarowego oraz przepisów BHP,
- oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694),
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach.
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 76 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 grudnia 2031 r.

VII. HURTOSTAL 2 sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich
magazynowania,
2. przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Norberta Karbownika, zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 15.03.2021 r. znak: PZ.5585.8.1.2021,
3. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
4. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł ( jeden milion zł).


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakład prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów stalowych i hutniczych, prefabrykacji, wypalania materiałów stalowych oraz malowania elementów stalowych. Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Norberta Karbownika. Operat został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, postanowieniem z dnia 15.03.2021 r. znak: PZ.5585.8.1.2021, w zakresie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Wnioskodawca załączył również zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wystąpiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego, w tym miejsc magazynowania odpadów. Postanowieniem z dnia 23.12.2021 r. znak: PZ.5585.8.4.2021 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. HURTOSTAL 2 sp. z o.o.
ul. Pomorska 53B
70 – 812 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/01/17, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2022/01/17 12:11:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2022/01/17 12:11:59 nowa pozycja