Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Cermar Industry sp. z o. o. WOśr-VII.6221.1.2021.LR 15.06.2021 r.

Prezydent Miasta Szczecin       

          Szczecin, 15.06.2021 r.

WOŚr-VII.6221.1.2021.LR

UNP:7107/WOŚr/-XXVI/21

D E C Y Z J A

 

Na podstawieart. 180 pkt 3,art. 180a,art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Cermar Industry spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza nr 1, REGON: 812595157, NIP: 9552062819, KRS 140815 w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów   

 

I.Udzielampozwolenia na wytwarzanie przez Cermar Industry sp. z o. o. w Szczecinie w wyniku eksploatacji instalacji zlokalizowanej przy ul. Andrzeja Antosiewicza nr 1 bud. W132AIVp. (dz. nr 8/6 obr. 3020) w Szczecinie następujących rodzajów odpadów:

08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne                                                                                                    0,500 Mg/rok,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                           0,050 Mg/rok,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)                                                                                               4,000 Mg/rok,

15 02 02* -           sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                                                               1,500 Mg/rok,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów                          1,600 Mg/rok

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza i jego stopów                                                    1,500 Mg/rok,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury                                                                     10,000 Mg/rok,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych                                                   10,000 Mg/rok,

15 01 07 – opakowania ze szkła                                                                         0,500 Mg/rok,

16 01 18 – metale nieżelazne                                                                              0,300 Mg/rok,

17 04 01 –miedź, brąz, mosiądz                                                                          0,020 Mg/rok,

17 04 05 –żelazo i stal                                                                                         150,000 Mg/rok,

17 04 07 – mieszaniny metali                                                                             0,004 Mg/rok.

 

 

 

 1. Instalacja obejmuje zespół urządzeń technicznych do obsługi prowadzonej działalności w zakresie wykonawstwa urządzeń mechanicznych, konstrukcji stalowych, sprzętu dźwigowego dla sektora okrętowego, górniczego i ogólnoprzemysłowego (podnośniki, elementy konstrukcyjne mostów, konstrukcje dźwigów, konstrukcje okrętowe, moduły offshore, platformy do podnoszenia, urządzenia przemysłowe i inne konstrukcje), a także wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, jak: walcarki hydrauliczne, wypalarki do cięcia plazmowego, prasa krawędziowa, wypalarka plazmowa do cięcia pod wodą, tokarki frezarki, urządzenia spawalnicze bez stałych stanowisk spawalniczych i szlifierskich, pola montażu elementów bez stałych stanowisk.

Źródła powstawania odpadów:

- cięcie stali – odpady z toczenia i piłowania żelaza  i stali, metali nieżelaznych,

- eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych – zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, sorbenty, tkaniny do wycierania,

- nanoszenie powłok na elementy – odpady farb i lakierów, opakowania po farbach,

- gospodarka magazynowa – opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła.

 1. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami, uwzględniające hierarchię sposobów postępowania z odpadami :
 2. zapobieganie powstawaniu odpadów,
 3. przygotowanie do ponownego użycia,
 4. przekazywanie do odzysku, w tym recyklingu,
 5. przekazywanie do unieszkodliwiania .
 6. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać                           w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Andrzeja Antosiewicza nr 1 (dz. nr 8/6 obr. 3020) , w wyznaczonych  miejscach, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, w kontenerze technicznym typu morskiego, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami, ustawionych w wyznaczonym, oznakowanym miejscu o utwardzonym, szczelnym podłożu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego,                    porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy stosować się do wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez mgr inż. Roberta Wnukiewicza (nr upr.  SGSP -1795/94), zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 23.12.2020 r. znak: PZ.5585.68.1.2020 oraz zaopiniowanych pozytywnie postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 30.05.2021 r. znak: PZ.5585.23.3.2021,

- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich

do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć

zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub usunąć ewentualne zagrożenie w inny sposób.

 1. Określamnastępujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:
 2. prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i 67 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797),
 3. składanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
  1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko należy:

- prowadzić optymalizację zużycia surowców,

- stosować nowoczesne technologie oraz maszyny, urządzenia i materiały,

- eliminować źródła ewentualnych wycieków płynów z urządzeń (instalacji) oraz środków transportu.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 14 czerwca 2031 r.
 2. Cermar Industry sp. z o. o. jest zobowiązana do:
 3. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
 4. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
 5. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie                          z przepisami ustawy o odpadach,

 

 1.  Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z  art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku                      z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przestrzeganie przez Wnioskodawcę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawyPrawo ochrony środowiska.

Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

 1. Cermar Industry sp. z o. o.  

ul. Andrzeja Antosiewicza 1 bud. W132AIVp.

71 – 642 Szczecin

Pełnomocnik Henryk Dominiak

Przedsiębiorstwo Ekologpol

ul. Piaskowa 61

72-010 Police

2.   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

e-PUAP

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

e-PUAP

 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 13:16:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 13:16:27 nowa pozycja