Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Saint-Gobain Polska sp. z o. o. - WOŚr-VII.6221.7.2020.LR 09.04.2021 r.

Prezydent Miasta Szczecin       

          Szczecin, 09.04.2021 r.

WOŚr-VII.6221.7.2020.LR

UNP:22359/WOŚr/-XXVI/20

D E C Y Z J A

 

Na podstawieart. 180 pkt 3,art. 180a,art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Saint-Gobain Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul Szklanych Domów nr 1, Oddział Glassolutions w Szczecinie przy ul. Kniewskiej nr 27 - 31, REGON: 014904535, NIP: 5262297860, KRS 124376 w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów   

 

I.Udzielampozwolenia na wytwarzanie odpadów przez Saint-Gobain Polska sp. z o. o. Oddział Glassolutions w Szczecinie w czasie eksploatacji instalacji zlokalizowanej przy ul. Kniewska 27 – 31 (dz. nr 9/28, 9/33 i 9/34 obręb 4002) w Szczecinie następujących rodzajów odpadów:

07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste                                                                                                                                            1,500 Mg/rok,

08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne                                                                                                    1,000 Mg/rok,

08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 080111                               1,000 Mg/rok.

08 03 18 – odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 0317                        0,500 Mg/rok,

08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne                                                                                                    30,000 Mg/rok,

08 04 10 – zestalone kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 080409              200,000 Mg/rok,

10 11 12 – szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111                             6 500,000 Mg/rok,

10 11 14 – szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 101113                                                                                                                                          100,000 Mg/rok,

10 12 06 – zużyte formy                                                                                    10,000 Mg/rok,

10 12 99 – inne niewymienione odpady (odpady szkła zespolonego)                5 000,000 Mg/rok,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza i jego stopów                                                    30,000 Mg/rok,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych                           10,000 Mg/rok,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych                                                     10,000 Mg/rok,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych                                 30,000 Mg/rok,

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120                       5,000 Mg/rok,

12 01 99 – inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne z obróbki SWS)   20,000 Mg/rok,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                           2,000 Mg/rok,

13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach                                             20,000 Mg/rok,

13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach                                15,000 Mg/rok,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury                                                                     100,000 Mg/rok,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych                                                   10,000 Mg/rok,

15 01 03 – opakowania z drewna                                                                       100,000 Mg/rok,

15 01 04 – opakowania z metali                                                                         100,000 Mg/rok,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe                                                                      50,000 Mg/rok

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe                                                    40,000 Mg/rok,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)                                                                                               10,000 Mg/rok,

15 01 11* - opakowania z metali zawierające porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi                                                      0,500 Mg/rok,

15 02 02* -           sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                                                               15,000 Mg/rok,

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze inne niż wymienione w 15 02 02                                                                                    40,000 Mg/rok,

16 01 19 – tworzywa sztuczne                                                                            30,000 Mg/rok,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12                                                                                                                3,000 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213                    5,000 Mg/rok,

16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe                                     0,500 Mg/rok,

16 06 04 –baterie alkaliczne                                                                               0,300 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo  stal                                                                                         20,000 Mg/rok,

17 04 07 – mieszaniny metali                                                                             30,00 Mg/rok,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903                                                                                                    2,000 Mg/rok,

19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki                                         10,000 Mg/rok,

19 09 04 – zużyty węgiel aktywny                                                                                  10,000 Mg/rok.

 

 

 1. Instalacja obejmuje zespół stacjonarnych urządzeń technicznych, powiązanych technologicznie do specjalistycznego przetwarzania szkła i produkcji wkładów zespolonych do zastosowania w budownictwie.
 2. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami, uwzględniające hierarchię sposobów postępowania z odpadami :
 3. zapobieganie powstawaniu odpadów,
 4. przygotowanie do ponownego użycia,
 5. przekazywanie do odzysku, w tym recyklingu,
 6. przekazywanie do unieszkodliwiania .
 7. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać                           w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Kniewskiej nr 27 - 31, w wydzielonych miejscach, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych, szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami, ustawionych w wydzielonych, oznakowanych miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 • odpady 160213* mogą być magazynowane selektywnie w oryginalnych opakowaniach kartonowych, umieszczonych dodatkowo w  tekturowym pojemniku w  oznakowanym  miejscu hali produkcyjno – magazynowej,
 • odpady inne niż niebezpieczne mogą być magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, beczkach, workach lub luzem w halach produkcyjno – magazynowych, zadaszonej wiacie, na placach zewnętrznych,
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego,                    porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy stosować się do wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Łukasza Musialika (nr upr.  623/2015), zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 23.04.2020 r. znak: PZ.5585.17.1.2020 oraz zaopiniowanych pozytywnie postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 15.03.2021 r. znak: PZ.5585.17.4.2020,

- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich

do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć

zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub usunąć ewentualne zagrożenie w inny sposób.

 1. Określamnastępujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:
 2. prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i 67 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797),
 3. składanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
  1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko należy:

- prowadzić optymalizację zużycia surowców,

- stosować nowoczesne technologie oraz maszyny, urządzenia i materiały,

- eliminować źródła ewentualnych wycieków płynów z urządzeń (instalacji) oraz środków transportu.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 07 kwietnia 2031 r.
 2. Saint-Gobain Polska sp. z o. o.  jest zobowiązana do:
 3. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
 4. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
 5. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie                          z przepisami ustawy o odpadach,

 

 1.  Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z  art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku                      z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przestrzeganie przez Wnioskodawcę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawyPrawo ochrony środowiska.

Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

 1. Saint-Gobain Polska sp. z o. o.

Oddział Glassolutions

ul. Kniewska 27 - 31

70 – 846 Szczecin

2.   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

e-PUAP

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

e-PUAP

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 12:49:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 12:49:21 nowa pozycja