Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

STR Shipping and Trading Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.1.2018.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 5 luty 2018 r.
WGKiOŚ-II.6221.1.2018.DJ
UNP: 6274 /WGKiOŚ/-XXVI/18
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upoważnienia z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: WO-0052.3.9.2018RD, po rozpatrzeniu wniosku STr Shipping and Trading Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130956 (REGON: 810517302, NIP: 8510004001) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pieszej 21, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez STr Shipping and Trading Sp. z o.o. przy ul. Pieszej 21-22 w Szczecinie.

Lp
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Mg/rok
1 08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 1,000
2 08 01 17* odpady z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 0,500
3 11 01 08* osady i szlamy z fosforanowania, 5,000
4 11 01 13* odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne, 30,000
5 12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 5000,000
6 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 50,000
7 12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 0,500
8 12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców, 15,000
9 12 01 15 szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14, 1,000
10 12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20, 1,500
11 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 1,000
12 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 20,000
13 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 5,000
14 15 01 03 opakowania z drewna, 2,000
15 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, 0,200
16 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
2,000
17 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
10,000
18 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
0,300
19 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 0,500
20 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe, 0,100
21 16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03), 0,025
22
17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.
2,000

II. Instalacja obejmuje maszyny i urządzenia powiązane ze sobą technologicznie, służące do produkcji elementów stalowych i armatury przemysłowej wykonywanych metodą obróbki skrawaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym. Instalacja obejmuje; tokarki, frezerki, piły taśmowe, wiertarki stołowe, szlifierki taśmowe, wypalarki gazowe, kabinę lakierniczą oraz linie mycia i fosforowania elementów stalowych. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pieszej 21-22 (działka nr 1/7, 1/17, 1/18 obręb 1091).

 


III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Pieszej 21-22, przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.


VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 4 lutego 2027 r.


VII. STr Shipping and Trading Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

 

 

 

 

 


Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Muehlhan Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 27
71 – 012 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 SzczecinU z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. STr Shipping and Trading Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do nieruchomości przy ul. Pieszej 21-22, gdzie zlokalizowana jest instalacja.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. STr Shipping and Trading Sp. z o.o.
ul. Piesza 21
70 – 663 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/06/21 14:29:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/06/21 14:29:48 nowa pozycja