Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

real, sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa 01.02.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/11/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 01.02.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/11/2007
UNP: 6841/WGKiOŚ/-XIII/07

D E C Y Z J ANa podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami )

o r z e k a m
zmienić na wniosek Strony z dnia 16.01.2007 r. decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ.V.Dja-7638/P/264/2002 z dnia 29.01.2003 r. wydaną na rzecz „real, - sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie Al. Krakowska 61, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000011498 ( regon 013233702 ) – po-zwolenie na wytwarzanie odpadów, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wy-twarzania w ciągu roku, dodaję:

 odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania:

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08 0,50 Mg/rok
- olej opałowy i napędowy 13 07 01 0,50 Mg/rok
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 02 0,30 Mg/rok
- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11 3,00 Mg/rok
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13 0,70 Mg/rok
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte
z zużytych urządzeń 16 02 15 0,10 Mg/rok
- baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 5,00 Mg/rok
- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02 3,00 Mg/rok
 odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania:

- surowce i produkty nienadające się do spożycia 02 02 03 100,00 Mg/rok
- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 100,00 Mg/rok
- opakowania z drewna 15 01 03 80,00 Mg/rok
- zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 30,00 Mg/rok
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 0,30 Mg/rok
- zużyte opony 16 01 03 0,10 Mg/rok
- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 1,00 Mg/rok
- elementy usunięte z zużytych urządzeń
inne niż wymienione 16 02 15 16 02 16 0,30 Mg/rok
- produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne
do spożycia 16 03 80 100,00 Mg/rok
- baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03 ) 16 06 04 0,30 Mg/rok
- inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,30 Mg/rok
- magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 0,50 Mg/rok
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 10,00 Mg/rok
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 10,00 Mg/rok
- żelazo i stal 17 04 05 5,00 Mg/rok
- mieszaniny metali 17 04 07 5,00 Mg/rok

II. Pozostałe punkty decyzji – znak: WGKiOŚ.V.Dja-7638/P/264/2002 z dnia 29.01.2003 r pozo-stają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożone-go wniosku. Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. „real, - sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ.V.Dja-7638/P/264/2002 z dnia 29.01.2003 r – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana dotyczy zmiany ilości oraz doda-nia nowych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzenia działalności w Samoobsługowym Domu Towarowym „real” przy ul. Struga 36 w Szczecinie. W decyzji nie uwzględ-niono odpadów przewidzianych do zbierania, gdyż decyzja znak: WGKiOŚ.V.Dja-7638/P/264/2002 z dnia 29.01.2003 r. oraz decyzja zmieniająca znak: WGKiOŚ.II.Dja-7661/50/2004 z dnia 27.01.2005 r. uwzględniają już zbieranie odpadów określonych we wniosku.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chro-brego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia dorę-czenia decyzji.
Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 1005,50 (słownie: tysiąc pięć 50/100 ) złotych,

Otrzymują:

1. „real,- sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
71 – 502 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/02/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/02/02 11:07:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/02/02 11:07:39 nowa pozycja