Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. WUCiP-I.6221.5.2014.DJa 05.11.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 5 listopada 2014 r.
WUCiP-I.6221.5.2014.DJa
UNP:69356 /WUCiP/-III/14

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami ), art. 45 ust. 4 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327801 (REGON: 320624715, NIP: 9552254186) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w Zakładzie Napraw Taboru w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 18


Lp. Kod
Nazwa odpadu


Ilość odpadów (Mg/rok)


ODPADY NIEBEPIECZNE
1 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 30,00

2 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 40,00

3 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 60,00

4 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 50,00

5 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 30,00

6 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 900,00

7 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 40,00

8 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 100,00

9 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 100,00


10 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 200,00

11 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 200,00

12 13 05 03* Szlamy z kolektorów 500,00

13 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 500,00

14 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 200,00
15 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 80,00

16 13 07 03* Inne paliwa, (włącznie z mieszaninami) 80,00

17 13 08 02* Inne emulsje 60,00

18 13 08 99* Inne niewymienione odpady 50,00

19 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 90,00

20 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.: puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin I i II klasy toksyczności itp.) 630,00

21 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.: PCB) 220,00

22 16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 20 000,00

23 16 01 07* Filtry olejowe 80,00

24 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14, 200,00

25 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 20,00

26 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 150,00

27 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 150,00

28 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 10 000,00

29 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 20,00

30 17 05 03* Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne 900,00

31 17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo zawierające substancje niebezpieczne) 10 000,00

32 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 60,00

33 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 60,00

34 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 10 000,00

ODPADY INNE NIŻ NIEBEPIECZNE
1 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 400,00

2 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17* 30,00

3 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 800,00

4 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 900,00

5 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza i jego stopów 100,00

6 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 100,00

7 12 01 13 Odpady spawalnicze 200,00

8 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 900,00

9 12 01 99 Inne niewymienione odpady 200,00

10 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 20,00

11 15 01 04 Opakowania z metali 300,00

12 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02 100,00

13 16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 25 000,00

14 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 80,00

15 16 01 17 Metale żelazne 9 000,00

16 16 01 18 Metale nieżelazne 800,00

17 16 01 19 Tworzywa sztuczne 300,00

18 16 01 22 Inne niewymienione elementy 300,00

19 16 01 99 Inne niewymienione odpady 9 000,00

20 16 02 14 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 900,00

21 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 16 02 15 200,00

22 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 200,00

23 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
200,00

24 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
200,00

25 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 30,00

26 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów 500,00

27 17 01 02 Gruz ceglany 500,00

28 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i innych elementów wyposażenia 500,00

29 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 500,00

30 17 02 01 Drewno 400,00

31 17 02 03 Tworzywa sztuczne 200,00


32 17 03 80 Odpadowa papa 500,00

33 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 50,00

34 17 04 02 Aluminium 50,00

35 17 04 03 Ołów 50,00

36 17 04 05 Żelazo i stal 1 300,00
37 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 30,00

38 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży 600,00

39 19 08 01 Skratki 100,00

40 19 08 02 Zawartość piaskowników 200,00

Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem”*”

II. Zezwalam PKP CERGOTABOR Sp. z o.o. w Zakładzie Naprawy Taboru przy ul. Gdańskiej 18 w Szczecinie na zbieranie następujących odpadów:

Lp. Kod Nazwa odpadu Sposób zbierania odpadów

ODPADY NIEBEPIECZNE
1 16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
Odpowiednio wyznaczone i przystosowane tory na terenie zakładu. Odpad będzie przekazywany uprawnionemu odbiorcy.

 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEPIECZNE
1 16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów (wagony towarowe) Odpowiednio wyznaczone i przystosowane tory na terenie zakładu. Odpad będzie przekazywany uprawnionemu odbiorcy.


III. Zezwalam PKP CERGOTABOR Sp. z o.o. w Zakładzie Naprawy Taboru przy ul. Gdańskiej 18 w Szczecinie na przetwarzanie następujących odpadów:


Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Masa odpadów przewidzianych do przetwarzania (Mg/rok)
1 ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04
100,00

2 10 01 01
Żużle
400,00


3 16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych
elementów 5 000,00


4 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów 150,00
5 17 01 02 Gruz ceglany 150,00
6 ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 100,00

7 17 02 01 Drewno 100,00

8 17 04 05 Żelazo i stal 100,00

 


IV. Instalacja obejmuje obiekty i budynki eksploatowane przez zakład powiązane ze sobą technologicznie, w tym hala przeglądowo-naprawcza, stanowiska do wykonywania napraw i przeglądów pojazdów kolejowych, dźwignie, suwnice, podnośniki, Instalacja zlokalizowana jest na terenie zakładu w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 18 (działka nr 3/11 obręb 1108).

V. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na terenie zakładu przy ul. Gdańskiej 18 w Szczecinie. W zależności od rodzajów, odpady będą poddawane przetwarzaniu w instalacji – rozbiórka wagonów lub poza instalacją. Proces odzysku: R-3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przetwarzania), R-5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, R-12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

VI. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 18 (działka nr 3/11 obręb 1108).

VII. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

• przekazywanie do odzysku, bądź prowadzenie odzysku we własnym zakresie
• przekazywanie do unieszkodliwiania,
• przygotowanie do ponownego użycia,
• recykling

VIII. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punktach I, II i III może się odbywać w miejscu wyznaczonym, na terenie zakładu przy ul. Gdańskiej 18 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, jeżeli wymaga tego specyfika odpadu to w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach lub beczkach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- postępowanie z olejami odpadowymi musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.

IX. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

X. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 października 2024 r.


XI. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. prowadzenia przetwarzania odpadów we własnym zakresie, a w pozostałych przypadkach przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
4. przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).


XII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


XIII. Uchylam dotychczasową decyzje Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14.01.2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/P/95/2009 – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów.

 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie napraw taboru kolejowego. Dodatkowo, Strona zawnioskowała o uwzględnienie w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wymagań odnoszących się do prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów. Na podstawie art. 45 ust. 4-8 ustawy o odpadach uwzględniono to żądanie Strony i w pozwoleniu określono warunki prowadzenia jednocześnie dla zbierania i przetwarzania odpadów. Wnioskodawca już wcześniej prowadził działalność związaną ze zbieraniem odpadów w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 18, a wniosek został złożony w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach i terminami określającymi wygaśnięcie dotychczasowych zezwoleń. W związku uzyskaniem nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uchylono dotychczasową decyzję z dnia 14.01.2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/P/95/2009.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. PKP CARGOTABOR z o.o.
ul. Grójecka 17
02 – 021 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/22 14:26:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/22 14:26:05 nowa pozycja