Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. WOŚr-VII.6221.4.2019.DJ 02.10.2019

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 2 października 2019 r.
WOŚr-VII.6221.4.2019.DJ
UNP:65646 /WOŚr/-XXVI/19
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2018.2096 z późniejszymi zmianami)

z m i e n i a m

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WUCiP-I.6221.5.2014.DJa z dnia 5 listopada 2014 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów, wydaną na rzecz PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 (REGON: 320624715, NIP: 9552254186), następujący sposób:

I. Uchylam punkt II, III, V, i VI ww. decyzji.

II. Punkt VII otrzymuje brzmienie:
„Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:
1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania,
3. przygotowanie do ponownego użycia,
4. przekazywanie do recyklingu.”

III. W punkcie VIII piąty odnośnik otrzymuje brzmienie:
„- postępowanie z olejami odpadowymi musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U z 2015 r. poz. 1694),”

IV. Punkt IX otrzymuje brzmienie:
„Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:
1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami.

V. W punkcie XI uchylam podpunkt 4., natomiast podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status
prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.”

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. złożyła wniosek o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2014 r. znak: WUCiP-I.6221.5.2014.DJa – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w części dotyczącej zbierania i przetwarzania odpadów. Spółka oświadczyła, że nie prowadzi działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w związku z czym ta część decyzji jest bezprzedmiotowa. Z decyzji zostały uchylone punkty oraz zmieniono zapisy odnoszące się do zbierania i przetwarzania odpadów.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:

1. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02 – 021 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/12, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2021/08/12 14:33:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2021/08/12 14:33:04 nowa pozycja