Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

P.H.U. BAURENT 22.12.2021 r. WOŚr-II.6221.2.2021.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 22.12.2021 r.
WOŚr-II.6221.2.2021.DJ
UNP: 15362 /WOŚr/-XXVI/21

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Filipkowskiej, występującej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Bartłomieja Kufla, prowadzącego działalność pod nazwą P.H.U. „BAURENT” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Adama Mickiewicza 10 (REGON: 320043906, NIP: 8581638629), w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów


I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez Pana Bartłomieja Kufla w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1:


08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne 0,5 Mg/rok

12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wym. w 12 01 21 150,0 Mg/rok
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone 0,6 Mg/rok
 


II. Zakład prowadzi działalność w zakresie czyszczenia strumieniowo-ściernego elementów stalowych. Instalacja wyposażona jest w kompresory elektryczne, piaskarki pneumatyczne, elektryczno-pneumatyczne wyciągi odpylające powietrze. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 (część działki nr 8/15 obręb 3020).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 (część działki nr 8/15 obręb 3020), przy spełnieniu następujących warunków:
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami),
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego, przeciwpożarowego oraz przepisów BHP,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach.
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 76 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 15 grudnia 2031 r.

VII. Pan Bartłomiej Kufel jest zobowiązany do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich
magazynowania,
2. przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marka Gendka, zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 05.03.2021 r. znak: PZ.5585.5.1.2021,
3. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
4. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł ( jeden milion zł).


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakład prowadzi działalność związaną z czyszczeniem strumieniowym elementów stalowych. Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marka Gendka. Operat został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, postanowieniem z dnia 05.03.2021 r. znak: PZ.5585.5.1.2021, w zakresie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Wnioskodawca załączył również zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i braku decyzji cofających zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach. W pozwoleniu nie ujęto niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01), gdyż odpady te nie są wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wystąpiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego, w tym miejsc magazynowania odpadów. Postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. znak: PZ.5584.5.4.2021 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Kufel P.H.U. BAURENT
na ręce pełnomocnika Pani Joanny Filipkowskiej
ul. Sosnowa 6A/II piętro
71 – 468 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/12/29, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2021/12/29 11:02:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2021/12/29 11:02:17 nowa pozycja