Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Grupa Cichy - Zasada sp. z o. o. sp. k. - WOŚr-VII.6221.14.2020.LR 10.12.2020 r.

Prezydent Miasta Szczecin

10 grudnia 2020 r.

WOŚr-VII.6221.14.2020.LR

UNP: 64978 /WOŚr/XXVI /20

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

 

o r z e k a m

 

zmienić na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-VII.6221.1.2020.LRz dnia 17.07.2020 r. -  pozwolenie na wytwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Południowej nr 27 – Serwis Blacharsko - Lakierniczy, wydaną na rzecz spółki jawnej Auto – Handel Centrum Grupa Cichy z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 8, REGON 008420167, NIP 7810026124, KRS 101658, w następujący sposób:

 

  1. Orzekam o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji na rzecz GRUPA CICHY – ZASADA  z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej nr 8 (REGON: 386349551, NIP: 7812010274).

 

II.        Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego że decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Zgodnie z art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Powyższa zmiana związana jest z przejęciem instalacji przez GRUPA CICHY – ZASADA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową oraz przeniesieniem praw do instalacji objętej pozwoleniem na wytwarzanie odpadów przez tą spółkę. Przejęcie następuje poprzez przeniesienie wszelkich praw i obowiązków, w tym wynikających z obowiązujących decyzji administracyjnych.   

            Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki  będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego. 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

  1. Grupa Cichy - Zasada sp. z o. o. sp. k.

     ul. Skórzewska 8

     62 – 081Wysogotowo

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 13:07:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 13:07:32 nowa pozycja