Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

COMgraph Sp. z o.o. WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa 29.03.2012 r.

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 29 marca 2012 r.
WGKiOS-IX.6221.7.2012.DJa
UNP:13772/WGKiOŚ/-XIII/12

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188 ust. 1, 2 i 2a, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ), art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku „COMGRAPH” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 ( REGON: 810782665 ) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 55C, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez „COMGRAPH” sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Szczecin


RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 08
340,0 Mg/rok

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 12*

0,2 Mg/rok
 

Odpady farb drukarskich inne niż niewymienione w 08 03 12

08 03 13
1,2 Mg/rok

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 17*

0,2 Mg/rok
 

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 18
0,2 Mg/rok

Inne niewymienione odpady

08 03 99
23,4 Mg/rok

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 01*
3,0 Mg/rok

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 02*
3,8 Mg/rok

Błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub związki srebra

09 01 07
0,3 Mg/rok

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01
340,0 Mg/rok

Opakowania z tworzyw sztucz-nych

15 01 02
1,0 Mg/rok

Opakowania z metali

15 01 04
4,36 Mg/rok

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 

15 01 10*

0,2 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone sub-stancjami niebezpiecznymi
 

15 02 02*

4,0 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


15 02 03

4,0 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*
0,2 Mg/rok

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 

16 02 16

0,84 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01*

0,1 Mg/rok

Aluminium
17 04 02
23,4 Mg/rok


Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem”*”

II. Instalacja obejmuje zespół urządzeń i maszyn, wykorzystywanych do prowadzenia działalności poligraficznej, obejmującą produkcję książek, folderów, broszur, pudełek, teczek, etykiet itp. Instalacja zlokalizowana jest przy ul. Goleniowskiej 55C w Szczecinie.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

• przekazywanie do odzysku,
• przekazywanie do unieszkodliwiania.

IV. Magazynowanie odpadów może się odbywać w miejscu wyznaczonym, na terenie przy ul. Goleniowskiej 55C w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do nich,
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać zadaszenie, utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych oraz posiadać odpowiednią wentylację.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 28 lutego 2022 r.

VII. „COMGRAPH” sp. z o.o. jest zobowiązany do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania przedsiębiorcom posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach decyzje administracyjne.

VIII. Ustalam „COMGRAPH” sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. „COMGRAPH” sp. z o.o. prowadzi działalność poligraficzną. W decyzji nie uwzględniono odpadu o kodzie 20 01 01, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o odpadach, w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów nie uwzględnia się odpadów komunalnych
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. „COMGRAPH” sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55C
70 – 847 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


Prezydent Miasta Szczecin
27 maja 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.4.2015.DJ
UNP:32480/WGKiOŚ/-XXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

z m i e n i a m

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz COMgraph Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (REGON: 810782665, NIP: 8511018057) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 55c, w następujący sposób:

I. Punk I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, otrzymuje brzmienie:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 12*

0,2 Mg/rok

Odpady farb drukarskich inne niż niewymienione w 08 03 12
08 03 13
1,2 Mg/rok
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 18
0,2 Mg/rok
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 02*
3,8 Mg/rok
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08*
0,4 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 340,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 02*

4,0 Mg/rok
Aluminium 17 04 02 23,4 Mg/rok
odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „* ”

II. Do punktu II oznaczającego instalację dodaję nowe miejsce prowadzenia działalności poligraficznej przy ul. Pomorskiej 86 w Szczecinie.

III. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. COM graph Sp. z o.o. posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją odpadów przewidzianych do wytwarzania, w związku wejściem w życie nowej ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz dodaniem nowego miejsca prowadzenia działalności poligraficznej przy ul. Pomorskiej 86 w Szczecinie. Zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia. Pozwolenie nie obejmuje odpadów pozainstalacyjnych.
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. COMgraph Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55c
70 – 847 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 

 

Prezydent Miasta Szczecin
30 lipca 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.8.2015.DJ
UNP:45766/WGKiOŚ/-XXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

z m i e n i a m

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 27 maja 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.4.2015.DJ wydaną na rzecz COMgraph Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (REGON: 810782665, NIP: 8511018057) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 55c, w następujący sposób:

I. Punk I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, otrzymuje brzmienie:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 08
900,0 Mg/rok
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 12*

8,0 Mg/rok

Odpady farb drukarskich inne niż niewymienione w 08 03 12
08 03 13
2,0 Mg/rok
Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 17*
1,0 Mg/rok
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 18
1,0 Mg/rok
Inne niewymienione odpady 08 03 99 10,0 Mg/rok
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 09 01 01* 3,0 Mg/rok
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 09 01 02* 10,0 Mg/rok
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08*
1,0 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 10,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1,0 Mg/rok
Opakowania z metali 15 01 04 10,0 Mg/rok
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 10*
1,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02*
8,0 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
15 02 03
4,0 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*
1,0 Mg/rok
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
1,0 Mg/rok
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,1 Mg/rok
Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 16 06 04
0,1 Mg/rok
Aluminium 17 04 02 30,0 Mg/rok
Żelazo i stal 17 04 05 10,0 Mg/rok
odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „* ”
 

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. COM graph Sp. z o.o. posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.7.2012.DJa z dnia 29 marca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją odpadów przewidzianych do wytwarzania
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. COMgraph Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55c
70 – 847 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 12:24:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 12:24:35 nowa pozycja