Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

IQ METAL Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.7.2016.DJ 17.08.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 17 sierpnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6221.7.2016.DJ
UNP: 49846 /WGKiOŚ/-XXVI/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy IQ METAL Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350427 (REGON: 100839998, NIP: 7752620602) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 7, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez IQ METAL Sp. z o.o. przy ul. Kniewskiej 7, działka nr 9/38 obręb 4002 w Szczecinie.

Odpady niebezpieczne:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 09
7,0 Mg/rok
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08
1,0 Mg/rok
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07

10,0 Mg/rok
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 10
0,240 Mg/rok
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 01 11
0,3 Mg/rok
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02


0,6 Mg/rok
Filtry olejowe 16 01 07 0,2 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11 0,1 Mg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13

0,1 Mg/rokOdpady inne niż niebezpieczne:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Inne niewymienione odpady 03 01 99 0,6 Mg/rok

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12 4,0 Mg/rok
Inne niewymienione odpady 06 13 99
15,0 Mg/rok
Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 14
2,0 Mg/rok
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 1200,0 Mg/rok
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 50,0 Mg/rok
Odpady spawalnicze 12 01 13 0,2 Mg/rok
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 21
4,5 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 8,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 12,0 Mg/rok
Opakowania z drewna 15 01 03 40,0 Mg/rok
Opakowania z metali 15 01 04 0,05 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
15 02 03
0,05 Mg/rok
Inne niewymienione odpady 16 01 99 0,35 Mg/rok
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
0,25 Mg/rok
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
0,2 Mg/rok
Baterie alkaliczne 16 06 04
0,005 Mg/rok
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01
0,001 Mg/rok
Żelazo i stal 17 04 05 0,1 Mg/rok
Papier i tektura 20 01 01 2,0 Mg/rok


II. Instalacja obejmuje maszyny i urządzenia do prowadzenia działalności polegającej na produkcji konstrukcji metalowych, elementów do stolarki budowlanej , pieców, palenisk, palników i innych elementów ze stali i aluminium. Procesy realizowane są w urządzeniach do cięcia, spawania, zgrzewania i szlifowania metali, w pneumatycznej komorze śrutowniczej, w malarni farbami proszkowymi. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie, na terenie zakładu przy ul. Kniewskiej 7.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Kniewskiej 7 , przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 16 sierpnia 2026 r.

VII. IQ METAL Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. IQ METAL Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do nieruchomości przy ul. Kniewskiej 7, gdzie zlokalizowana jest instalacja do produkcji konstrukcji metalowych.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. IQ METAL Sp. z o.o.
ul. Kniewska 7
70 – 846 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 14:46:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 14:46:54 nowa pozycja