Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Stocznia Szczecińska sp. z o.o. WOŚr-VII.6221.6.2019.DJ 31.10.2019

Prezydent Miasta Szczecin
31 października 2019 r.
WOŚr-VII.6221.6.2019.DJ
UNP: 68231 /WOŚr/-XXVI /19
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami) zmieniam na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak: WUCiP-I.6221.3.2014.DJa – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 6 maja 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.2.2015.DJ, wydaną na rzecz Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1, w następujący sposób:

I. Zmieniam firmę przedsiębiorcy z Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. na Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483523 ( NIP: 7010401218).

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą nazwy firmy.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Stocznia Szczecińska Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Antosiewicza 1
71 – 642 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin


 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2019/11/04, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2019/11/04 10:47:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2019/11/04 10:47:23 nowa pozycja