Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

DYNPAP Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.2.2018.DJ 15.06.2018

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 15 czerwca 2018 r.
WGKiOŚ-II.6221.2.2018.DJ
UNP: 35170 /WGKiOŚ/-XXVI/18
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upoważnienia z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: WO-0052.3.9.2018RD, po rozpatrzeniu wniosku DYNPAP Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292209 (REGON: 320431850, NIP: 9552215571) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 36, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów


I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez DYNPAP Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 w Szczecinie.

 

07 01 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 0,10 Mg/rok
08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne 0,2 Mg/rok
08 01 12 odpady z farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,15 Mg/rok
08 01 21* zmywacze do farb lub lakierów 0,2 Mg/rok
12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 20,0 Mg/rok
12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 0,1 Mg/rok
12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 10,0 Mg/rok
12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych 0,1 Mg/rok
12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 3,0 Mg/rok
12 01 07* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców
(z wyłączeniem emulsji i roztworów) 0,10 Mg/rok
12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 2,0 Mg/rok
12 01 10* syntetyczne oleje z obróbki metali 1,0 Mg/rok
12 01 13 odpady spawalnicze 1,0 Mg/rok
12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 1,0 Mg/rok
13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,0 Mg/rok
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 0,1 Mg/rok
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 0,3 Mg/rok
15 01 03 opakowania z drewna 0,2 Mg/rok
15 01 04 opakowania z metali 0,5 Mg/rok
15 01 05 opakowania wielomateriałowe 0,15 Mg/rok
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,15 Mg/rok
15 01 07 opakowania ze szkła 0,15 Mg/rok
15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 2,0 Mg/rok
15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niż wym. w 15 02 02 0,5 Mg/rok
16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niż wym. w 16 02 09 do 16 02 12 0,05 Mg/rok
16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,1 Mg/rok 17 02 03 tworzywa sztuczne, 0,3 Mg/rok
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz, 1,0 Mg/rok
17 04 02 aluminium 20,0 Mg/rok
17 04 05 żelazo i stal 200,0 Mg/rok
17 04 07 mieszaniny metali, 5,0 Mg/rok
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10, 0,5 Mg/rok
17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 5,0 Mg/rok


II. Instalacja obejmuje zespół urządzeń i maszyn połączonych ze sobą technologicznie, wykorzystywanych do obróbki stali oraz metali nieżelaznych. Materiałem wejściowym do procesu produkcji są elementy stalowe bądź metale (rury, arkusze blachy, stal, metale nieprzetworzone). Produktem końcowym są gotowe konstrukcje lub podzespoły wchodzące w skład większych konstrukcji. Urządzenia wchodzące w skład instalacji to: wiertarki, tokarki, szlifierki, frezarki, dłutownice, przecinarki taśmowe, wytaczarki, prasy hydrauliczne, kompresory, szlifierki taśmowe i spawarki. Instalacja obejmuje hale O-19, O-19b, O-18, O-17, O-16, O-15, O-14 i zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 (działka nr 14/4 obręb 3020).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Antosiewicz 1, przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 14 czerwca 2028 r.

VII. DYNPAP Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

 

VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. DYNPAP Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do nieruchomości przy ul. Antosiewicza 1, gdzie zlokalizowana jest instalacja do obróbki stali oraz metali nieżelaznych.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. DYNPAP Sp. z o.o.
ul. Gdańska 36
70 – 956 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/06/21 14:35:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/06/21 14:35:52 nowa pozycja