Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

NZOS ADENT A. Kozieja - Kwiatkowska 18.04.2007 r. WGKiOŚ.IV.LR-7660/32/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.szczecin.pl


Szczecin, 18 kwietnia 2007 r.
WGKiOS.IV.LR-7660/32/2007
UNP 22249/WGKiOS/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 oraz art. 63 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z później-szymi zmianami) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pani Agaty Kozieja – Kwiatkowskiej - Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej „ADENT” w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 66 - 68, prowadzącej działalność gospodarczą na pod-stawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin numer Z/001535/96, REGON 810960492 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

I. zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin – NZOZ „ ADENT” al. Po-wstańców Wielkopolskich 66 - 68:
- 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
- 0,110 Mg/rok,
- 18 01 10* -odpady amalgamatu dentystycznego – 0,0002 Mg/rok.

II. Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:
· przekazywanie do unieszkodliwiania.

III. Wytwarzane odpady mogą być magazynowane wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu na terenie NZOZ „ADENT” w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 66 - 68, pod na-stępującymi warunkami:
- odpady przeznaczone do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie,
- magazynowanie odpadów medycznych z grupy 18 jest możliwe wyłącznie w pojemnikach jedno-razowego użytku, wykonanych z materiału ulegającemu rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania;
- zakazuje się sortowania i odzysku odpadów medycznych,
- odpady medyczne należy magazynować w wydzielonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest zmywanie ścian i podłogi oraz przeprowadzanie dezynfekcji; dezynfekcję należy przeprowadzać obowiązkowo każdorazowo w przypadku uszkodzenia pojemnika,
- czas przechowywania pojemników zawierających odpady medyczne nie powinien przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10o - 20o C; przy dłuższym czasie przechowywania obowiązuje ochładzanie pomieszczenia magazynowego do temperatury nie przekraczającej 10o C.
IV. Ustalam Panią Agatę Kozieja – Kwiatkowską - NZOZ „ADENT” w Szczecinie odpowie-dzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

V. Decyzja niniejsza obowiązuje do 31 marca 2017 r.

VI. Pani Agata Kozieja – Kwiatkowska - NZOZ „ADENT” w Szczecinie, jako wytwórca i posia-dacz odpadów, jest zobowiązana do:
1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
2. prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpa-dów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),
3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącz-nik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informa-cji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień da-nych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwarta-łu każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposo-bach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
4. przekazywania odpadów niebezpiecznych do transportu, zbierania i unieszkodliwiania wyłącznie firmom, które posiadają wymagane przepisami zezwolenia.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z załączonym programem gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program go-spodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza w ciągu roku powyżej 0,1 Mg odpadów niebez-piecznych. Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność Wnioskodawcy, w wyniku której wytwarzane są odpady prowa-dzona jest na terenie Gminy Miasto Szczecin właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecina.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 505 (słownie: pięćset pięć) złotych.

Otrzymują:
1. NZOZ „ADENT”
Pani Agata Kozieja - Kwiatkowska
al. Powstańców Wielkopolskich 66 - 68
70-111 Szczecin
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:23:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:23:22 nowa pozycja