Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

BETONSTAL sp. z o. o. 06.01.2007 r. WGKiOŚ.IV.LR-7660/7/2007

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.szczecin.plSzczecin, 06 stycznia 2007 r.
WGKiOS.IV.LR-7660/7/2007
UNP 3297/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071), art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź-niejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku BETONSTAL spółka z ograniczoną odpowiedzial-nością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiosennej nr 1, REGON 810034331, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Go-spodarczy KRS pod numerem 54366 - w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej programu gospodar-ki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

zmienić, na wniosek Strony, decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.05.2004 r. znak: WGKiOŚ.II.DJa-7660/52/2004, zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wy-twarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin w następujący sposób:

I. W punkcie I decyzji lista wytwarzanych odpadów niebezpiecznych otrzymuje brzmienie:
- inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 07 02 08* 0,75 Mg/rok,
- filtry olejowe 16 01 07* 0,03 Mg/rok,
- mineralne oleje silnikowe i przekładniowe 13 02 05* 0,03 Mg/rok,
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 16 02 13* 0,05 Mg/rok,
- baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,1 Mg/rok.

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom


U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku z dnia 16.01.2007 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza w ciągu roku powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych. Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady niebezpieczne prowadzona jest na terenie Gminy Miasto Szcze-cin właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecin.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy wytwórca odpadów ma obowiązek przedłożyć właściwemu or-ganowi na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów nie-bezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów nie-bezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi wniosek o zatwierdzenie lub zmianę programu gospo-darki odpadami niebezpiecznymi.
W ww. wniosku podano błędnie kod odpadu „minerale oleje silnikowe i przekładniowe – 16 01 07*”, co zostało sprostowane w decyzji i prawidłowo sklasyfikowane jako odpad o kodzie 13 02 05*.
Uznając, że sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 252,50 (słownie dwieście pięćdziesiąt dwa 50/100) złotych.

Otrzymują:
1. Betonstal sp. z o. o.
ul. Wiosenna 1
70-807 Szczecin
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:29:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:29:05 nowa pozycja