Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

TOM sp. z o.o. 20.02.2007 znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/18/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 20.02.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/18/2007
UNP: 7041/WGKiOŚ/-XXVI/07
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt. 2, art. 21, 63 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2007 r. firmy TOM sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000118719 ( regon: 005456928 ) z siedzibą w Szczecinie ul. Lipowa 16, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m
I. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Miasto Szczecin podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez TOM sp. z o.o.

Odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne


08 03 170,075 Mg/rok


Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08
7,0 Mg/rok

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02
6,0 Mg/rok

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07
8,0 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 02
0,15 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


16 02 13

0,1 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01
1,5 Mg/rok

II. Dopuszcza się magazynowanie wytwarzanych odpadów na terenach do których wnioskodawca posiada tytuł prawny przy ul. Pomorskiej 112 oraz Lipowej 16 w Szczecinie przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze na placu magazynowym lub w pomieszczeniach magazynowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsce magazynowania odpadów powinno mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do niego,
- zużyte lampy fluorescencyjne należy magazynować w warunkach uniemożliwiających doprowadzenie ich do stanu stłuczki.

III. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do odzysku
● przekazywanie do unieszkodliwiania


IV. Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 stycznia 2017 roku.

V. Ustalam TOM sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

VI. TOM sp. z o.o. jest zobowiązana do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Minimalizowania ilości odpadów.
4. Przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
5. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach.
Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach ). TOM sp. z o.o. prowadzi na terenie Gminy Miasto Szczecin działalność związaną ze zbieraniem i przerobem złomu stalowego, sprzedażą wyrobów hutniczych oraz pozyskiwaniem surowców wtórnych. W wyniku tej działalności wytwarzane będą odpady niebezpieczne.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o jej zmianę.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 505 zł. ( pięćset pięć 00/100 ) na podstawie części 1 ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).Otrzymują:
1. TOM sp. z o.o.
ul. Lipowa 16
71-734 Szczecin

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/05/02 15:00:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/05/02 15:00:27 nowa pozycja