Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Orlen Centrum Serwisowe sp. z o.o.

Prezydent Miasta Szczecin
data; 18.01.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/3/2007
UNP: 2616/WGKiOŚ/-XXVI/06
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt. 2, art. 21, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2007 r. firmy ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025417 ( regon: 531685076 ) z siedzibą w Opolu ul. Wrocławska 58, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m
I. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Miasto Szczecin podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. .

Odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi


15 02 02

0,4 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


16 02 13

0,8 Mg/rok

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 08
10,0 Mg/rok

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych


19 08 13

5,0 Mg/rok


II. Wytwarzane odpady nie będą magazynowane na terenie Gminy Miasto Szczecin.

III. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do odzysku
● przekazywanie do unieszkodliwiania


IV. Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2016 roku.

V. Ustalam ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

VI. ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. jest zobowiązana do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Minimalizowania ilości odpadów.
4. Przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
5. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach.
Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach ). ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. zamierza prowadzić na terenie Gminy Miasto Szczecin działalność związaną z czyszczeniem zbiorników paliwowych, urządzeń oczyszczających ścieki w obiektach u zleceniodawców, naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych, wymianą i konserwacją urządzeń dystrybucyjnych na stacjach paliw i bazach magazynowych. W wyniku tej działalności wytwarzane będą odpady niebezpieczne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 22 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o jej zmianę.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.

Otrzymują:
1. ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/01/25, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/01/25 11:26:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/01/25 11:26:04 nowa pozycja