Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Castorama Polska sp. z o.o. 25.01.07 znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/4/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 25.01.2007 r.
WGKiOŚ.II.DJa-7660/4/2007
UNP: 4941/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt.2, art. 21, art. 31, art. 63 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2007 r. CASTORAMA POLSKA sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024785 ( regon: 010817199 ) z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 78, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

I. Uchylić za zgodą strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20.08.2004 r. znak:WGKiOŚ.II.Dja-7661/37/2004 zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Castorama Polska sp. z o.o. – Sklep Castorama ul. Południowa 21 w Szczecinie.

II. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Miasto Szczecin w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Castorama Polska sp. z o.o. – Sklep Castorama ul. Południowa 21 w Szczecinie
odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:


RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne )


07 04 80


0,03 Mg/rok

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08
0,15 Mg/rok

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne )15 01 10


0,40 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi


15 02 02

0,15 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12


16 02 13

0,40 Mg/rok

Nieograniczne odpady zawierające substancje niebezpieczne


16 03 03

1,00 Mg/rok

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 05
0,20 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01
0,10 Mg/rok

III. Zezwolić Castorama Polska sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 odpady niebezpieczne przewidziane do zbierania:
- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone 15 01 10

- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 16 02 13

IV. Zbierane i magazynowane odpady mogą być transportowane przy użyciu środków transportu należących do firm zewnętrznych, posiadających zezwolenie na transport wymienionych w niniejszej decyzji odpadów.

V. Magazynowanie odpadów wytwarzanych i zbieranych może się odbywać wyłącznie na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – ul. Południowa 21 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do nich,
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać zadaszenie, utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- zużyte lampy fluorescencyjne należy magazynować w warunkach uniemożliwiających doprowadzenie
ich do stanu stłuczki.

VI. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do odzysku
● przekazywanie do unieszkodliwiania

VII. Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2016 roku.

VII. Ustalam Castorama Polska sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

IX. Castorama Polska sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
2. Minimalizowania ilości odpadów.
3. Przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
4. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z programem gospodarki odpadami, sporządzonym zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach. Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach ). We wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami uwzględniono odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o odpadach Prezydent Miasta Szczecina uwzględnił w niniejszej decyzji wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Za zgodą strony uchylono ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20.08.2004 r. znak:WGKiOŚ.II.Dja-7661/37/2004 zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji, w szczególności dotyczącej magazynowania odpadów - należy wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 587 zł. ( pięćset osiemdziesiąt siedem złotych ) na podstawie części 1 ust. 44, oraz części 3 ust.44 pkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

Otrzymują:
1. Castorama Polsska sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02 – 255 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/02/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/02/02 11:12:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/02/02 11:12:53 nowa pozycja