Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress sp.j. 06.02.07 r. WGKiOŚ.IV.LR-7660/13/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.szczecin.pl


Szczecin, 6 lutego 2007 r.

WGKiOS.IV.LR-7660/13/2007
UNP 6709/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21, art. 26, 27 oraz 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress spółka jawna z siedzibą w Legnicy ul. Złotoryjska nr 63, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 3563, REGON 390576060 - w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

I. zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin - prace rozbiórkowe obiektów budowlanych na terenie położonym przy ul. Struga 31 – dz. nr 1/5 oraz 1/3 obręb 4052 Dąbie (byłe Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL” S.A.)
- transformatory i kondensatory zawierające PCB 160209* 5,0 Mg/rok,
- zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209* 160210* 0,5 Mg/rok,
- zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 160212* 25,0 Mg/rok,
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 160213* 0,5 Mg/rok,
- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 170106* 5,0 Mg/rok,
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 170204* 2,5 Mg/rok,
- asfalt zawierający smołę 170301* 5,0 Mg/rok,
- odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 170409* 5,0 Mg/rok,
- kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 170410* 2,5 Mg/rok,
- gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne 170503* 5,0 Mg/rok,
- materiały izolacyjne zawierające azbest 170601* 2,5 Mg/rok,
- inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 170603* 2,5 Mg/rok,
- materiały konstrukcyjne zawierające azbest 170605* 2,5 Mg/rok,
- odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 170901* 2,5 Mg/rok,
- odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 170902* 2,5 Mg/rok,
- inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 170903* 2,5 Mg/rok.
II. Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:
· przekazywanie do unieszkodliwiania,
· przekazywanie do odzysku.
III. Zezwalam na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów:
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 14 000,0 Mg,
- gruz ceglany 17 01 02 5 000,0 Mg.
IV. 1. Odzysk odpadów polegał będzie na zastosowaniu metod R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy, a w szczególności na poddaniu ich kruszeniu przy użyciu kruszarki oraz wykorzystaniu do wyrównywania i utwardzenia powierzchni, a także podbudowy dróg. 2. Odzysk odpadów może być prowadzony wyłącznie na terenie prowadzonych prac rozbiórkowych ul. Struga 31 dz. nr 1/5 oraz 1/3 obręb 4052 Dąbie.
V. Odpady mogą być magazynowane na terenie przy ul. Struga 31, do którego Wnioskodawca legitymuje się tytułem prawnym, wyłącznie na czas wykonywania prac demontażowych, w wydzielonym miejscu na terenie prowadzonej rozbiórki, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych Odpady będą na bieżąco usuwane przez specjalistyczną firmę posiadającą zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach.
VI. Ustalam Bartnicki, Mroczka E. F. Rank Progress sp. j. odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
VII. Ustalam ważność niniejszej decyzji do 31 grudnia 2007 r.
VIII. Bartnicki, Mroczka E. F. Rank Progress sp. j., jako wytwórca i posiadacz odpadów, jest zobowiązana do:
1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
2. prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z przepisami ustalającymi wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 02.2006 r. – Dz. U. Nr 30, poz. 213),
3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
4. przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie firmom, które posiadają wymagane przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie,
5. zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, posiadających przygotowanie zarówno do pracy w budownictwie, jak i do pracy z azbestem i materiałami zawierającymi azbest,
6. przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie bhp przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, zgodnie z programem i formą określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
7. przestrzegania wymogów określonych w przepisach:
- Kodeksu pracy – dział X,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771),
- ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).


U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza ich w ciągu roku powyżej 0,1 Mg. Organem uprawnionym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Szczecin - organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecina. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w której uwzględnia się wymagania przewidziane dla tego zezwolenia.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami ustaw: o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 1 121,00 zł, w tym: zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi – 505,00 zł, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów – 616,00 zł.
Otrzymują:
1. Bartnicki, Mroczka E. F. Rank Progress sp. j.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:34:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:34:09 nowa pozycja